ZVEREJNENÉ ČLÁNKY:

POKROK č. 53 (30. december 2019)

Máme za sebou náročný, no úspešný rok

Veľa z nás má vo zvyku si na konci roka premietnuť uplynulé obdobie a urobiť bilanciu. Inak to nie je ani v prípade Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš. Našim cieľom bolo dosiahnutie naplnenia zámerov obsiahnutých v Akčnom pláne rozvoja nášho okresu.

Počas našej existencie máme za sebou množstvo vytrvalej práce a neočakávaných zmien v oblasti rozvoja v súlade s Akčným plánom. Tento rok hodnotíme ako náročný, plný turbulentných a neočakávaných situácii, ale aj pozitívnych výsledkov. V neposlednom rade vidíme za sebou kus dobre odvedenej práce, čím pomáhame budovať aj pozitívny image okresu. Naša činnosť týmto rokom nekončí a budeme v nej pokračovať aj v roku 2020. Okres Veľký Krtíš bol koncom roka 2015 zaradený medzi najmenej rozvinuté územia Slovenska. Na zlepšenie situácie a odstránenie zaostávania regiónu bol prijatý Akčný plán. Ide o záväzný dokument, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2016. Centrum zastrešuje implementáciu jeho opatrení. V roku 2019 aktivity centra zabezpečovali štyria odborníci a jeden externý zamestnanec. Pracovníci centra zabezpečujú množstvo rozvojových aktivít, metodicko-koordinačnú podporu pri príprave žiadostí o regionálny príspevok a dotácie, ktoré v tomto roku poskytli vo viac ako 380 prípadoch. Pravidelne aktualizujeme našu webovú stránku a náš profil na sociálnej sieti, pretože sme presvedčení, že o aktualitách v oblasti rozvoja a o plánovaných udalostiach potrebné informovať verejnosť včas. Potenciálni žiadatelia boli pravidelne informovaní o podporných možnostiach na realizáciu rozvojových aktivít tak z EŠIF, grantov, tuzemských, a aj zahraničných fondov prostredníctvom e-mail infoservisu. Záujemcom bolo usmernenie v tejto oblasti poskytnuté aj formou osobných stretnutí, telefonickej alebo e-mailovej komunikácie.

Miera evidovanej nezamestnanosti na konci októbra klesla v našom okrese na úroveň 5,70 % (zdroj: upsvr.gov.sk). Vzhľadom na výraznú pozitívnu zmenu v oblasti nezamestnanosti, ktorú náš okres dosiahol, už nepatríme medzi najmenej rozvinuté oblasti Slovenska. K zvyšovaniu zamestnanosti okresu prispel aj Akčný plán, realizáciu ktorého odborne zastrešovala naša organizácia.  Od spustenia akčného plánu sa za posledné tri roky celkovo vytvorilo 1311 nových pracovných miest. Je to mimoriadne pozitívny vývoj, nakoľko pôvodne sa rátalo s evidovanou mierou nezamestnanosti 10,6 % a s 822 vytvorenými pracovnými miestami (zdroj: nro.vicepremier.gov.sk).

Takmer tridsať žiadostí o regionálny príspevok má podpis CPRR

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu poskytuje regionálny príspevok, ktorý pomáha k napredovaniu regiónov a k poklesu nezamestnanosti. Okres mal k dispozícii regionálny príspevok v celkovej výške 3 330 000 €. Centrum bolo nápomocné všetkým záujemcom o výzvy      a 29 predložených žiadostí o regionálny príspevok bolo pripravených s našou podporou. Na začiatku realizácie Akčného plánu prevažovali projekty samospráv na podporu moderných a dostupných verejných služieb. V súčasnosti sú viac preferované podnikateľské aktivity, ktoré sú schopné vytvoriť udržateľné pracovné miesta a projekty v oblasti prispôsobenia vzdelávania k požiadavkám trhu práce. V oblasti prepojenia vzdelávania s praxou sme sa venovali štyrom stredným školám a podporili sme jednu materskú školu. Vďaka regionálnemu príspevku sa zrekonštruoval Park Hôrka, nemocnica dostala dve nové sanitné vozidlá, vo viacerých ZŠ sa zrekonštruovali priestory, pribudlo nové vybavenie dielní a laboratórií, MŠ v Bušinciach získala nábytok do nových tried, do internátnej školy vo Veľkej Čalomiji pribudlo nové sedem miestne vozidlo. Základná škola vo V. Krtíši podporuje vzdelávanie žiakov využitím nových IKT technológií. SOŠ Veľký Krtíš vďaka nakúpenému vybaveniu skvalitní vzdelávanie v odboroch mechanik a elektrotechnik. OZ Apiscavea získalo technické vybavenie na podporu mladých včelárov. OZ Impérium skvalitní poskytovanie sociálnych služieb v okrese vybudovaním centra. V obci Hrušov boli zmodernizované sociálne zariadenia na ZŠ s MŠ a Gymnázium A. H. Škultétyho zlepšilo vzdelávací proces s využitím bádateľských aktivít v prírodovedných predmetoch. Taktiež sa podporila činnosť Komunitného centra menšín vo Veľkom Krtíši a v obci Slovenské Ďarmoty sa v súčasnosti dokončuje rekonštrukcia futbalového štadióna. V rámci ďalších projektov sa podporili nákupy strojov, zariadení a technológií na odštartovanie novej alebo rozšírenie a modernizácia existujúcej výroby u deviatich podnikateľských subjektov. V rámci akčného plánu sa podporuje aj spolufinancovanie výstavby mosta cez rieku Ipeľ. 

Cieľom označovania produktov logom NOVOHRAD je dotvárať regionálnu identitu, propagovať a zviditeľniť náš región. V našom okrese máme deväť certifikovaných výrobkov „Regionálny produkt Novohrad“.

Centrum si uvedomuje dôležitosť neustáleho zvyšovania odbornosti vlastných pracovníkov aj ako súčasť podpory vytvorenia a udržania pracovných miest do roku 2020. V priestoroch centra sa zorganizovali kurzy, školenia a odborné podujatia, ktoré prispeli k rozšíreniu vedomostnej úrovne pracovníkov.

Koncom novembra sme v S. Ďarmotách privítali Vládu SR v rámci výjazdového zasadnutia. Stretnutie malo zhodnotiť priebeh realizácie akčného plánu. Pre okres bolo schválených viac ako 800-tisíc eur na regionálnu pomoc pre projekty v okrese Veľký Krtíš. Pri príležitosti výjazdového rokovania bolo zorganizované aj stretnutie riaditeľov centier podpory regionálneho rozvoja najmenej rozvinutých okresov. Cieľom stretnutia bola prezentácia činnosti centier, monitoring čerpania regionálneho príspevku a porovnanie úspešnosti čerpania v okresoch. Dôležitým bodom bolo aj poukázať na zrealizované aktivity a oblasti možného zefektívnenia.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým našim klientom, partnerom, spolupracujúcim organizáciám, médiám - hlavne tímu týždenníka Pokrok za mediálnu podporu  a iným subjektom za celoročnú kooperáciu. Aj vďaka nim tieto slová nezostanú len na papieri, ale sú každodenne pretavované do konkrétnych skutkov. Prajeme príjemné sviatky a úspešný štart do nového roka.

POKROK č. 52(23. december 2019)

Úspešný projekt stojí na mnohých detailoch

Okres Veľký Krtíš má veľmi zaujímavú históriu s množstvom historických pamiatok spojených s významnými osobnosťami dejín a krásnu prírodu, ktorá je špecifická pre náš región. Uvedomujeme si však, že má potenciál oveľa väčší potenciál, ktorý môže ponúknuť. Jeho potenciál môže spočívať aj v rozvoji cestovného ruchu, v podpore kultúry a umenia v okresnom meste, či  podpore tradičnej remeselnej výroby a poľnohospodárstva. V centre sa snažíme zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj v celom okrese, budujeme partnerstvá v rámci regiónu i v rámci cezhraničnej spolupráce a v neposlednom rade pomáhame aj pri príprave žiadostí o regionálny príspevok a dotácie.

Začiatkom decembra, v stredu 4. 12. 2019, sa mohli všetci tí, ktorých zaujíma ako správne pripraviť žiadosť o grant, zúčastniť školenia s názvom „ Príprava úspešnej žiadosti o grant“. Centrum podpory regionálneho rozvoja vo Veľkom Krtíši má v snahe neustále rozvíjať a zvyšovať úroveň odbornosti svojich pracovníkov. Je dôležité uvedomiť si, že naša práca vyžaduje neustále sa vzdelávanie sa, ktoré je v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou progresu v profesijnom i osobnostnom raste. Pri výbere školenia išlo predovšetkým o to, aké benefity prinesie absolvovanie kurzu.

Veľmi nás teší, že o školenie bol prejavený obrovský záujem. Práve organizovaním podobných školení sa môžeme posúvať vpred. Je však potrebné spomenúť, pri tvorbe žiadostí je dôležité neustále informovanie sa o najnovších aktualitách. Preto sa vždy majú čo naučiť aj takí žiadatelia, ktorí píšu projekty aj niekoľko rokov. Vzdelávaním sa tak v konečnom dôsledku zvýšia úspešnosť svojich projektov, z čoho budú mať osoh napokon všetci.

Školenie s vysokou pridanou hodnotou

Školenie v rámci projektu Rozvoj zručností pre kariérny rast“ bolo vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu bezplatné. Dobrý dojem v nás umocnili aj pozitívne referencie od úspešných absolventov školenia z rôznych pracovných sfér. Stretnutie viedol lektor, ktorý sa v problematike prípravy žiadostí veľmi dobre orientuje. Jeho prejav bol svieži a motivujúci. Disponuje dlhoročnými skúsenosťami s prípravou a hodnotením projektov. Tí, ktorí sa školenia zúčastnili, dobre vedia, ako sa dá vďaka výbornému prednášajúcemu posunúť vpred. Dostatočný priestor pre diskusiu a zapájanie sa všetkých účastníkov školenia do debaty hralo hlavnú úlohu s interaktívnou formou prezentácie. Častokrát sú detaily podceňované a práve na nich záleží najviac.

Na školení sa zúčastnili zástupcovia neziskových organizácií, samospráv a zamestnanci centra, aby si rozšírili projektové kapacity. V úvode školenia nám boli poskytnuté všetky potrebné školiace materiály vytvorené špecificky pre účely tohto vzdelávacieho programu. Po predstavení účastníkov školenia a vysvetlení základných pojmov týkajúcich sa projektového manažmentu sa vytvorili pracovné skupiny, ktoré mali za úlohu vypracovanie vlastného projektu krok po kroku. Predstavené boli projektové zámery z oblasti kultúry, ochrany životného prostredia, ekoturistiky, športu a sociálnej problematiky. Projekty sa následne pred celou skupinou prezentovali a  konzultovali. Lektor kládol dôraz na témy ako štylistika, plánovanie projektu a jeho spracovanie. V závere školenia každý účastník absolvoval test, ktorý overil nadobudnuté vedomosti. Výstupný test všetci účastníci absolvovali úspešne a následne boli odovzdané certifikáty.

Školenie bolo veľmi dobre pripravené a malo vysokú pridanú hodnotu. Náročnú problematiku lektor podal maximálne zrozumiteľne a poskytoval dostatočný priestor na diskusiu k jednotlivým blokom školenia. Kombinácia príjemného vystupovania a vysoká úroveň odovzdaných vedomostí z praxe posunuli školenie na úplne inú úroveň oproti bežným, ktoré len interpretujú učebnicové poučky. Celý priebeh školenia sa niesol v pozitívnej a priateľskej atmosfére. Účastníci s dlhoročnými skúsenosťami v projektovom manažmente hodnotili kladne osvieženie už nadobudnutých vedomostí, a tiež získanie nových užitočných poznatkov k príprave žiadosti o grant. Niektorí poznamenali, že sa nezúčastnili školenia na túto tému po prvýkrát, ale toto považovali po praktickej stránke za najprínosnejšie. Zo školenia si účastníci odniesli okrem prehľadných školiacich materiálov aj vypracované projektové zámery,  ktorými sa budú môcť v budúcnosti inšpirovať. V budúcnosti sa plánuje ďalšie mimoriadne atraktívne školenie, ktoré prinesie veľa užitočných tipov k témam, ktoré môžu byť podceňované pri príprave žiadosti. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa školenia zúčastnili.

Touto vzdelávacou aktivitou sa snaha centra v oblasti vzdelávania neskončila. Ešte v tomto roku máme naplánované školenie pre úspešné organizácie a podnikateľov, ktorí získali finančnú podporu na realizáciu svojich projektových plánov z akčného plánu. Školenie bude zamerané na prípravu správy o realizácii projektu, finančného vyúčtovania a archiváciu dokumentov z  verejného obstarávania. K dispozícii budú aj odborníci pre individuálne konzultácie.

POKROK č. 50(9. december 2019)

Pracovné stretnutie riaditeľov centier podpory regionálneho rozvoja

Okrem výjazdového rokovania Vlády SR v obci Slovenské Ďarmoty, sa dňa 21.11.2019 za účasti predstaviteľov Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII SR) konalo aj pracovné stretnutie riaditeľov centier podpory regionálneho rozvoja najmenej rozvinutých okresov.

Podobné stretnutie sa s veľmi pozitívnym ohlasom nedávno konalo v okresoch Poltár a Lučenec. Priestory rokovania zabezpečil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši. Zámerom porady bolo zvýšenie odbornej úrovne centier podpory, pomocou vzájomného predstavenia činností centier a prezentácia príkladov dobrej praxe s následnou výmenou skúseností pri realizácii akčných plánov (AP) v jednotlivých okresoch. Pracovné stretnutie viedla Mgr. Mária Lőrincz, riaditeľka CPRR VK, ktorá v úvode uviedla, že vzhľadom na výraznú pozitívnu zmenu v oblasti nezamestnanosti, ktorú dosiahol náš okres, už nepatríme medzi najmenej rozvinuté oblasti Slovenska. Znovu opakujeme, že nezamestnanosť dosiahla v októbri úroveň 5,96 %. K zvyšovaniu zamestnanosti okresu prispel aj  Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš, realizáciu ktorého odborne zastrešovala naša organizácia.

Ako prvá v rade prednášajúcich vystúpila odborníčka centra podpory za okres Revúca, Réka Hunyák Nagy. Vo svojej prezentácii, okrem všeobecného predstavenia pôsobnosti, hlavných aktivít a financovania centra, sa hlavne zamerala na konkrétne projekty realizované vďaka finančným prostriedkom z regionálneho príspevku. Upriamila pozornosť na dôležitú úlohu centra pri príprave Koncepcie rozvoja cestovného ruchu okresu Revúca ako súčasť destinácie Gemer, výsledkom čoho  bolo aj založenie OOCR Gemer. Medzi úspešné projekty v regióne okrem iných patrí aj realizácia stavby cyklotrasy Mokrá Lúka - Revúcka Lehota a rekonštrukcia umelej ľadovej plochy v meste Revúca za účelom rozšírenia ponuky v oblasti voľnočasových aktivít a oživenia turizmu. V oblasti sociálneho podnikania predstavila úspešný projekt Obce Gemer zameraný na  odštartovanie činnosti obecného podniku na výrobu cestovín. Z celkových dostupných zdrojov regionálneho príspevku vo výške 3,83 miliónov EUR majú zazmluvnené projekty v hodnote takmer 2,5 miliónov, t. j. v rámci nasledujúcej výzvy očakávajú nové projekty zamerané na vytvorenie nových pracovných príležitostí v okrese Revúca.

Regionálny príspevok sa takmer úplne vyčerpá

Riaditeľka CPRR VK v úvode uviedla, že od začiatku realizácie AP do konca septembra 2019 bolo pomocou regionálneho príspevku a EŠIF vytvorených celkom 1311 pracovných miest, pričom pri ich tvorbe zohrala pozitívnu  úlohu aj realizácia národných projektov ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši, ako aj príchod nových investorov. Okres mal k dispozícii regionálny príspevok v celkovej výške 3 330 000 €, z ktorých je v súčasnosti zazmluvnených celkom 2 715 587,00 € na realizáciu 35 projektov. V súčasnosti prebieha schvaľovanie ďalších siedmich žiadostí o regionálny príspevok o sume 614 364,00 €, čo znamená, že v prípade ich schválenia budeme mať takmer úplne vyčerpanú celkovú alokáciu príspevku pre okres.

Kým na začiatku realizácie AP boli v prevahe projekty samospráv na realizáciu aktivít a oblasti podpory moderných a dostupných verejných služieb, v súčasnosti sa viac preferujú podnikateľské aktivity, ktoré sú schopné vytvoriť udržateľné pracovné miesta a rozvojové zámery v oblasti prispôsobenia vzdelávania k požiadavkám trhu práce. Následne boli prezentované už ukončené projekty, resp. aktivity podporené pred fyzickým ukončením. Vďaka regionálnemu príspevku v meste Veľký Krtíš je zrekonštruovaný Park Hôrka, nemocnica dostala dve nové sanitné vozidlá, vo viacerých ZŠ  sa zrekonštruovali priestory a pribudlo nové vybavenie dielní a laboratórií, MŠ v Bušinciach získala nábytok do  nových tried, do internátnej školy vo Veľkej Čalomiji pribudlo nové sedemmiestne vozidlo. Taktiež sa podporila činnosť Komunitného centra vo Veľkom Krtíši a v obci Slovenské Ďarmoty sa v súčasnosti dokončuje rekonštrukcia futbalového štadióna. V rámci ďalších projektov sa podporili nákupy strojov, prístrojov, zariadení a technológii na odštartovanie novej, alebo rozšírenie a modernizácia existujúcej výroby u viacerých podnikateľských subjektov. V rámci akčného plánu sa podporuje aj spolufinancovanie výstavby mosta cez rieku Ipeľ, a preto v rámci príkladov dobrej praxe riaditeľka oboznámila účastníkov s realizáciou projektov v rámci cezhraničnej spolupráce SKHU INTERREG V-A. Ako jediný okres na celej slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti sme získali podporu na realizáciu až dvoch cezhraničných územných akčných plánov zamestnanosti (TAPE) v celkovej hodnote viac ako 11 miliónov €. Do TAPE okrem projektov zameraných na  výstavbu mostov cez rieku Ipeľ a ciest, ktoré vedú k mostu v lokalitách obcí Ipeľské Predmostie-Drégylepalánk a obcí Vrbovka-Őrhlaom, sú zaradené aj vzdelávacie projekty na prípravu pracovnej sily na trh práce a podnikateľské zámery na rozvoj zamestnanosti. Na záver riaditeľka vyzvihla, že v rámci spolupráce s organizáciou Región Neogradiensis z.p.o aj v našom okrese máme deväť certifikovaných  výrobkov  „Regionálny produkt Novohrad”.

Prácu centra podpory okresu Rimavská Sobota, ktorú zastrešuje organizácia CEROGEMA, n. o., a skúsenosti s realizáciou AP predstavil riaditeľ organizácie Mgr. Andrej Boros. Okres Rimavská Sobota medzi prvými začal s realizáciou akčného plánu. Podobne nášmu okresu, v prípade schválenia projektov podaných v rámci poslednej výzvy, sa pre okres vyčerpá celková alokácia regionálneho príspevku - 6,35 mil. €. Vo svojom vystúpení Mgr. A. Boros vyzdvihol, že Výbor pre okres Rimavská Sobota od samého začiatku kládol dôraz na realizáciu projektov, ktoré vytvárajú udržateľné pracovné miesta, v dôsledku čoho sú viac preferované podnikateľské projekty, a preto je mnoho starostov sklamaných. Medzi inovatívne projekty okresu realizovaných pomocou regionálneho príspevku patrí hlavne vytvorenie tzv. systémového projektu na vzdelávanie, poradenstvo a podporu podnikania mladých a začínajúcich podnikateľov s názvom „Kruháč“. Kruháč kombinuje coworking, podnikateľský inkubátor, poradenské a školiace centrum so spoločenskými aktivitami.  V rámci prenosu know-how uviedol, že AP pomáha aj rozmachu výroby a odbytu regionálnych produktov v okrese Rimavská Sobota jednak certifikáciou výrobkov „Regionálny produkt Gemer-Malohont“ a následne  realizáciou systémovej aktivity zameranej na zriadenie obchodnej organizácie, ktorá zabezpečí zber a rozvoz regionálnych produktov priamo do domácností pod názvom „Gemerská debnička“.

V záverečnej fáze rokovania sa viedla živá beseda o možnostiach vzájomného využívania novátorských riešení z jednotlivých okresov. Riaditelia centier využili prítomnosť Ing. Dominiky Benickej, riaditeľky odboru podpory regionálneho rozvoja ÚPVII SR, s ktorou sa dohodli o zintenzívnení propagácie výsledkov akčných plánov, aby sa relevantné informácie dostali priamo k občanom.

POKROK č. 48 (25. november 2019)

Do ktorej výzvy sa zapojíte vy?

Poslaním Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. je koordinácia žiadateľov o regionálny príspevok a snaha poskytnúť pomoc všetkým, ktorí v našom okrese majú záujem o zvýšenie zamestnanosti a kvality života obyvateľov. Potenciálni žiadatelia a partneri pre rozvoj okresu sú informovaní o aktuálnych výzvach a grantoch z každej oblasti prostredníctvom pravidelného infoservisu.  

Regionálny príspevok je zameraný hlavne na rozvoj zamestnanosti a vytvárania nových udržateľných pracovných miest s dôrazom na zvýšenie kvality života miestneho obyvateľstva. Okrem regionálneho príspevku je centrum nápomocné aj pri získaní nenávratných finančných príspevkov zo zdrojov EÚ a tuzemských a zahraničných grantov.

Výzvy pomôžu skvalitniť život Rómom, umelcom i bežným občanom

V súčasnosti môže byť pre podnikateľský sektor atraktívna Výzva zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí malého a stredného podniku (MSP), ktorá má termín podávania žiadostí (v 1. hodnotiacom kole) do 29. novembra 2019. Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola je 28. februára 2020 a termíny ďalších hodnotiacich kôl sú stanovené v intervale dvoch mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho kola. Účelom výzvy je podpora projektov sociálnej inovácie s cieľom jej komercializácie a uplatnenia na trhu. V rámci výzvy budú podporované projekty zamerané na sociálne inovácie realizované v prostredí MSP nad rámec povinností. Zo zdrojov EÚ je na túto výzvu vyčlenených 4 500 000 eur. Minimálna výška pomoci je 50 000 € a maximálna výška pomoci je 200 000 € na jeden projekt s podmienkou spolufinancovania minimálne 25 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke Operačného programu výskum a inovácie (www.opvai.sk).

V sociálnej oblasti je najaktuálnejšie oznámenie o možnosti zapojenia sa do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (NP KS MRK) – II. Fáza. Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť predovšetkým Rómov prostredníctvom rozvoja poskytovaných odborných sociálnych činností. Dátumom uzavretia hodnotiaceho kola je 30. november 2019. Na základe oznámenia do NP KS MRK sú oprávnení zapojiť sa registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb podľa príslušného zákona, a to komunitné centrá, nízkoprahové denné centrá a nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu. Cieľovou skupinou sú fyzické osoby a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácií. V rámci projektu sa u Poskytovateľov sociálnych služieb majú podporiť pracovné miesta odborných pracovníkov a asistentov pre odborného pracovníka. Podrobnosti nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR (www.minv.sk).

Kultúrne  organizácie majú možnosť získať finančnú podporu z Fondu na podporu umenia (FPU). Žiadatelia sú povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU. Výzva č. 4/2020 sa zameriava na podprogramy ako výskum a odborná reflexia, publikačná a prekladateľská  činnosť, odborné vzdelávacie aktivity, kultúrno - vzdelávacie aktivity a podujatia v oblasti divadla, tanca, galérie a múzea. Termín predkladania žiadostí je stanovený do 16. decembra 2019. Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti alebo sú zapísaní v príslušnom registri. Výška podpory sa pohybuje od 1 500 € až do 60 000 € v závislosti od podporenej činnosti. Ďalšou je Výzva č. 5/2020, v rámci ktorej je sprístupnený podprogram Mesto kultúry 2021 – prípravná fáza s termínom podávania do 13. januára 2020. Oprávnením žiadateľom sú mestá v SR, minimálna výška žiadanej sumy je 5 000 € a maximálna výška podpory je 10 000 € s podmienkou spolufinancovania vo výške 20 % z rozpočtu projektu. Výzvy sú zverejnené na stránke FPU (www.fpu.sk).

Z operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) je vyhlásená Výzva orientovaná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) so zameraním na ich prípravu, na opätovné použitie, recykláciu a podporu prechádzania ich vzniku. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (obce, príspevkové a rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, atď.). Minimálna a maximálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje, ale všetci oprávnení žiadatelia musia splniť mieru spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v 5 %. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola  je 31. december 2019. Bližšie informácie získate na stránke OP KŽP (www.op-kzp.sk).

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo výzvu, ktorej hlavným cieľom je motivovať ľudí k nákupu ekologických vozidiel s alternatívnym pohonom. Čerpanie prostriedkov z tejto výzvy sa týka výhradne vozidiel na čisto elektrický pohon (BEV), alebo tzv. plug-in hybridov (PHEV) – teda hybridných vozidiel dobíjateľných z externého zdroja elektrickej energie. Dotáciu na ekologické vozidlá si môžu uplatniť podnikatelia, subjekty verejnej správy, ale aj fyzické osoby - nepodnikatelia. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH. Prvé žiadosti bude možné podať 17. decembra a celkovo je na podporu nákupu určených päť miliónov eur. Informácie o výzve nájdete na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk) alebo na stránke (www.chcemelektromobil.sk).

Čo sa týka budovania cezhraničného partnerstva je vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A Slovensko – Maďarská spolupráca. Cieľom výzvy v rámci prioritnej osi 1 – Príroda a kultúra je zvýšiť príťažlivosť pohraničnej oblasti a v prioritnej osi 4 - Posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi verejnej moci a ľuďmi zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi. Termínom podávania žiadostí je 16. december 2019. Zverejnenú výzvu nájdete na stránke Interreg Slovakia – Hungary (www.skhu.eu).

V prípade záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie priamo v Centre podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o..

POKROK č. 47 (18. novembra 2019)

Okres prechádza zmenami, kvalita života rastie

Aj keď sú obyvatelia nášho okresu o tom viac-menej naďalej skeptickí, stačí sa okolo seba pozrieť o niečo pozornejšie. Náš okres sa za posledných niekoľko rokov zmenil k lepšiemu a môžeme odvážne povedať, že zmena je výrazná. Kraj, mestá a obce naplno využívajú svoje kompetencie a snažia sa skvalitňovať život svojich občanov. Prispieva k tomu najmä vyššia zamestnanosť, vynovená dopravná infraštruktúra či krajšie prostredie, v ktorom sa dennodenne pohybujeme. Nemalú mieru má na tom aj plnenie Akčného plánu (AP), ktorý bol schválený vládou SR v septembri 2016. Vytvorenie Akčného plánu predznamenávala skutočnosť, že 15. decembra 2015 bol okres V. Krtíš zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy. V tom čase sa dohadovalo, že okres bude podporený 75 miliónmi eur. 

Región, ktorý čaká iba na podporu od vlády, alebo od EU a nedokáže aktivizovať svoj vnútorný potenciál a ktorý nevie zadefinovať svoje potreby a rozvojové ciele, je odsúdený na zaostávanie. Podobne ako v súkromnom živote, zmenu musí začať každý sám u seba, aj menej rozvinuté oblasti majú aktívne prispievať k svojmu napredovaniu. Aj napriek tomu, že najmenej rozvinuté okresy v porovnaní s rozvinutými oblasťami disponujú s oveľa slabším interným rozvojovým potenciálom, systematickou prácou, presadením nových know-how, môžu krok za krokom a za pomoci externých zdrojov zmeniť svoje znevýhodnené postavenie. Avšak najhlavnejšie je asi to, aby sa takéto okresy sami zadefinovali ako rozvíjajúci sa a nie ako zaostávajúci región.  

Výrazné zníženie nezamestnanosti

Okres Veľký Krtíš za posledných pár rokov prešiel významnou zmenou v oblasti zníženia nezamestnanosti. Kým v pred piatimi rokmi bolo nezamestnaných viac ako 20% obyvateľov okresu v produktívnom veku, v súčasnosti nepracuje iba 6%. Z uvedeného vyplýva, že už nepatríme medzi najmenej rozvinuté oblasti Slovenska. Táto pozitívna zmena nastala aj vďaka realizácii akčného plánu rozvoja a pomocou rôznych podporných nástrojov. S podporou regionálneho príspevku vo výške viac ako 3 mil. eur sa realizovali rozvojové zámery v oblasti vzdelávania, v sociálnej a zdravotnej sfére, u samospráv a v neposlednom rade sa podporili podnikateľské aktivity, ktoré vytvorili aj z dlhodobého hľadiska najviac udržateľných pracovných miest. Mimochodom, hlavným cieľom AP je vytvoriť 822 pracovných miest, a to do roku 2020.

Žiadatelia z nášho okresu sa taktiež angažovali aj v oblasti realizácie svojich rozvojových zámerov pomocou EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy). Od začiatku roka 2019 boli schválené žiadosti o NFP z EŠIF pre okres Veľký Krtíš  vo výške 8,3 milióna eur. Zo zdrojov EU najviac sa investovalo do oblasti životného prostredia (3,6 mil. €) a do poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (1,9 mil. €). V oblasti pomeru schválených a neschválených projektov sme taktiež zaznamenali výrazné zlepšenie. Kým v minulom roku rozpočet schválených projektov prestavovalo iba 44% z celkovej žiadanej sumy, v súčasnosti z celkového rozpočtu žiadostí o NFP boli pozitívne hodnotené projekty v objeme 72% žiadaných výdavkov.  

Z tuzemských finančných možností sa podporili hlavne projekty zamerané na životné prostredie a zlepšenie životnej úrovne obyvateľov v oblasti vybavenosti občianskej infraštruktúry.

Pozitívne dopady realizácie akčného plánu a rozvojových zámerov okresu sa plnohodnotne ukážu až po ukončení všetkých projektov, pričom ich čiastkové dopady na zamestnanosť okresu sú už v súčasnosti veľmi pozitívne.

Mladí sú ochotní vrátiť sa, problémom sú ale nižšie platy

Podpora pracovnej mobility v časoch najväčšej nezamestnanosti bola efektívnym nástrojom ako pomôcť ľuďom sa zamestnať. Avšak z dlhodobého hľadiska hromadný odchod mladých a vzdelaných ľudí z regiónu mal menej pozitívny dopad na demografické a ekonomické ukazovatele okresu. V súčasnosti  zaznamenávame stagnáciu tohto nepriaznivého javu a pri ponuke vhodných pracovných príležitostí zo strany pracovnej sily sa  javí ochota vrátiť sa do regiónu. Hlavným problémom v oblasti zamestnanosti už nie je nedostatok pracovných miest, ale nižšie platové ohodnotenie pracujúcich, čo je hlavne v prípade mladých ľudí, obmedzujúcim faktorom pri založení rodiny a výchovy detí. Ďalším fenoménom je vysoká úroveň nezamestnanosti dlhodobo nepracujúcich, ľudí z nízkou kvalifikáciou a uchádzačov o zamestnanie zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na druhej strane, podnikatelia majú problém obsadiť voľné pracovné miesta zamestnancom s požadovaným vzdelaním a odbornosťou, pre ktorých sú ochotní ponúknuť aj relevantné finančné ohodnotenie.

Mobilita, resp. udržanie pracovnej sily v regióne je ovplyvnená nielen výškou platu, ale aj pracovnými podmienkami a dostupnosťou určitých mestských funkcií, možností na hodnotné trávenie voľného času, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a preto boli z akčného plánu podporované aj aktivity v tejto oblasti.

Vláda Slovenskej republiky bude rokovať v Slovenských Ďarmotách

Prioritnými oblasťami, v ktorých bude AP do konca budúceho roka nášmu okresu naďalej pomáhať, sú teda podpora regionálneho rozvoja, tvorba nových pracovných miest, rozvoj ľudských zdrojov, dostupnosť verejných služieb a udržateľná mobilita pracovnej sily.  Tieto ciele pomáhajú napĺňať aj deviati členovia výborov pre rozvoj nášho okresu. Pravdepodobne všetci z nich budú vo štvrtok 21. novembra 2019 prítomní v Slovenských Ďarmotách, kde sa uskutoční výjazdové rokovanie vlády. Podľa doterajších skúseností môžeme očakávať, že náš okres bude podporený ďalším balíkom peňazí, ktorý zabezpečí zvýšenie kvality života občanov v našom regióne.

© Copyright Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.