AKTIVITY CPRRVK:

Pracovné stretnutie riaditeľov Centier podpory regionálneho rozvoja 2

V poradí už druhé stretnutie riaditeľov Centier podpory regionálneho rozvoja sa uskutočnilo dňa 13.08.2019. Medzi zúčastnenými boli pracovníci odboru podpory regionálneho rozvoja, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a riaditelia Centier podpory regionálneho rozvoja. Boli poskytnuté informácie o výsledkoch monitoringu Akčných plánov, diskutovalo sa o nedostatkoch a porovnala sa úspešnosť čerpania jednotlivých okresov.

V ďalšej časti sa uskutočnila prehliadka zrealizovaných projektov podporených z regionálneho príspevku. Navštívila sa novovybudovaná mestská tržnica a zrekonštruované kultúrne stredisko vo Fiľakove. V okrese Poltár sa navštívila Spojená škola v Poltári. Vďaka podpore regionálneho príspevku sa zmodernizovala autoškola pre študentov Spojenej školy a do školy pribudol nový traktor.

 Poslednou aktivitou bola prehliadka areálu priemyselného parku, v ktorom má dôjsť k asanovaniu schátraných budov bývalej sklárne za pomoci regionálneho príspevku a prezentácia novovzniknutého obecného podniku v Utekáči.

 Zdroj: nro.vicepremier.gov.sk

Pracovné stretnutie

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš zorganizovalo dňa 18.7.2019 pracovné stretnutie pre úspešných žiadateľov, ktorí získali regionálny príspevok na realizáciu svojich rozvojových aktivít v rámci doplnenia ročných priorít na rok 2019.

Cieľom pracovného stretnutia bolo podporiť a zabezpečiť úspešné čerpanie regionálneho príspevku a poskytnúť relevantné informácie o tom, ako pristupovať k realizácií schválených žiadostí. Okrem praktických rád a návodov sa zdôraznili aj podmienky stanovené zmluvou o poskytnutí regionálneho príspevku, ktoré sú záväzné pre oprávnených prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

Čo sa týka verejného obstarávania, v rámci stretnutia bolo poskytnuté metodické a koordinačné usmernenie aj v tejto oblasti. Vysvetlili sa najdôležitejšie predpisy a termíny, je potrebné dodržať a pochybenia, ktorým by sa mali vyhnúť pri realizácií verejného obstarávania.

Veľmi nás teší, že na pracovnom stretnutí sa prijímatelia regionálneho príspevku zúčastnili v hojnom počte aj napriek dovolenkovému obdobiu. Medzi zúčastnenými sa nachádzali zástupcovia z rôznych oblastí, ako školstvo, miestna samospráva a nechýbali ani zástupcovia podnikateľského sektora. Veríme, že úspešné projekty sa stanú motiváciou aj pre ostatných.

Pomocou spolupráce medzi centrom a žiadateľmi o regionálny príspevok vzniká veľký potenciál a dochádza k výraznému rozvoju okresu Veľký Krtíš. Dúfame, že záujem o spoluprácu neustúpi a budeme pokračovať v úspešnom rozvoji nášho regiónu. Tešíme sa na nové partnerstvá a spoluprácu s novými žiadateľmi.

Pracovné stretnutie riaditeľov Centier podpory regionálneho rozvoja 1

 Dňa 03.07.2019 Odbor podpory regionálneho rozvoja zorganizovalo pracovné stretnutie riaditeľov Centier podpory regionálneho rozvoja najmenej rozvinutých okresov. Pracovné stretnutie sa konalo na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a bolo zamerané na monitorovanie čerpania regionálneho príspevku.

Riaditelia centier boli informovaní o vládou schválenom návrhu zmien ročných priorít na rok 2019, najčastejších pochybeniach pri tvorbe žiadostí o RP, lehotách na predkladanie dokumentácie verejného obstarávania a potrebe zabezpečenia publicity realizovaných projektov financovaných z regionálneho príspevku. Ďalej sa riešila bližšia spolupráca medzi úradom a jednotlivými centrami, ktorá by sa mala realizovať prostredníctvom pravidelných stretnutí s cieľom zabezpečenia informovanosti v okresoch a zvýšenia čerpania regionálneho príspevku.

                                                     

Zdroj: nro.vicepremier.gov.sk

© Copyright cprrvk