NAŠA AKTIVITA:

Seminár pre prijímateľov regionálneho príspevku - 17. 01. 2020

Nakoľko sa medzi činnosťami centra podpory nachádza aj metodické usmernenie a koordinácia v oblasti vyúčtovania žiadostí o regionálny príspevok, na začiatku nového roka sa pripravil informačný seminár v tejto oblasti.

Seminár zrealizovaný dňa 17. januára 2020 bol určený pre prijímateľov regionálneho príspevku v okrese Veľký Krtíš. Cieľom bolo poskytnúť metodické a koordinačné usmernenie k príprave Správy o realizácií projektu a k Finančnému vyúčtovaniu projektov podporených z regionálneho príspevku. V prvej časti sa priblížil postup vypracovania Správy o realizácií  projektu. Účelom tejto správy je zhodnotiť celkovú realizáciu projektu. Porovnávajú sa plánované a dosiahnuté ukazovatele uvedené v žiadosti. V správe sa majú uviesť aj dosiahnuté prínosy zrealizovaného projektu pre napĺňanie cieľov Akčného plánu okresu, plánované využitie získaných výsledkov a výstupov projektu v budúcnosti a spôsob propagácie, ktorá bola použitá pri konkrétnych projektoch. Ďalej sa vysvetlil postup vyplnenia všetkých potrebných formulárov, ktoré sa predkladajú spolu s vyúčtovaním regionálneho príspevku.

V dôsledku veľkého záujmu sa seminár zrealizoval v dvoch blokoch. Jedna skupina sa stretla doobeda v priestoroch Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš a druhá až poobede. Seminára sa celkovo zúčastnilo 18 osôb v zastúpení samospráv, podnikateľského sektora, organizácie, škôl a zamestnancov centra podpory.

Školenie "Príprava úspešnej žiadosti o grant" - 04. 12. 2019

Začiatkom decembra, dňa 4. 12. 2019 sa mohli všetci tí, ktorých zaujíma ako správne pripraviť žiadosť o grant, zúčastniť školenia „Príprava úspešnej žiadosti o grant“. Práve organizovaním podobných školení sa môžeme posúvať vpred. V centre sa snažíme zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj v celom okrese, budujeme partnerstvá v rámci regiónu i cezhraničnej spolupráce a v neposlednom rade pomáhame aj pri príprave žiadostí o regionálny príspevok a dotácie. Centrum podpory regionálneho rozvoja vo Veľkom Krtíši má v snahe neustále rozvíjať a zvyšovať úroveň odbornosti svojich pracovníkov. 

Školenie v rámci projektu Rozvoj zručností pre kariérny rast bolo vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu bezplatné. Stretnutie viedol lektor, ktorý sa v problematike prípravy žiadostí veľmi dobre orientuje. Jeho prejav bol svieži a motivujúci. Disponuje dlhoročnými skúsenosťami s prípravou a hodnotením projektov. Dostatočný priestor pre diskusiu a zapájanie sa všetkých účastníkov školenia do debaty hralo hlavnú úlohu s interaktívnou formou prezentácie.  Na školení sa zúčastnili zástupcovia neziskových organizácií, samosprávy a zamestnanci centra, aby si rozšírili projektové kapacity. V úvode školenia nám boli poskytnuté všetky potrebné školiace materiály vytvorené špecificky pre účely tohto vzdelávacieho programu. Po predstavení účastníkov školenia a vysvetlení základných pojmov týkajúcich sa projektového manažmentu sa vytvorili pracovné skupiny, ktoré mali za úlohu vypracovanie vlastného projektu krok po kroku. Predstavené boli projektové zámery z oblasti kultúry, ochrany životného prostredia, ekoturistiky, športu a sociálnej problematiky. Projekty sa následne pred celou skupinou prezentovali a  konzultovali. V závere školenia každý účastník absolvoval test, ktorý overil nadobudnuté vedomosti. Výstupný test všetci účastníci absolvovali úspešne a následne boli odovzdané certifikáty. 

Celý priebeh školenia sa niesol v pozitívnej a priateľskej atmosfére. Účastníci s dlhoročnými skúsenosťami v projektovom manažmente hodnotili kladne osvieženie už nadobudnutých vedomostí, a tiež získanie nových užitočných poznatkov k príprave žiadosti o grant. V budúcnosti sa plánuje ďalšie mimoriadne atraktívne školenie, ktoré prinesie veľa užitočných tipov k témam, ktoré môžu byť podceňované pri príprave žiadosti. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa školenia zúčastnili.

Pracovné stretnutie riaditeľov Centier podpory regionálneho rozvoj - 21. 11. 2019

Dňa 21.11.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľov centier podpory regionálneho rozvoja najmenej rozvinutých okresov. Zámerom porady bolo zvýšenie odbornej úrovne centier podpory pomocou vzájomného predstavenia činností centier a prezentácia príkladov dobrej praxe s následnou výmenou skúseností pri realizácii akčných plánov (AP) v jednotlivých okresoch.

Pracovné stretnutie viedla Mgr. Mária Lőrincz, riaditeľka nášho centra (CPRR VK), ktorá v úvode uviedla, že vzhľadom na výraznú pozitívnu zmenu v oblasti nezamestnanosti (5,96%), ktorú dosiahol náš okres, už nepatríme medzi najmenej rozvinuté oblasti Slovenska. K zvyšovaniu zamestnanosti okresu prispel aj  Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš, realizáciu ktorého odborne zastrešovala naša organizácia. 

Ako prvá v rade prednášajúcich vystúpila odborníčka centra podpory za okres Revúca p. Réka Hunyák Nagy. Upriamila pozornosť na dôležitú úlohu centra pri príprave Koncepcie rozvoja cestovného ruchu okresu Revúca ako súčasť destinácie Gemer, výsledkom čoho  bolo aj založenie OOCR Gemer. Medzi úspešné projekty v regióne okrem iných patrí aj realizácia stavby cyklotrasy Mokrá Lúka - Revúcka Lehota a rekonštrukcia umelej ľadovej plochy v meste Revúca za účelom rozšírenia ponuky v oblasti voľnočasových aktivít a oživenia turizmu. 

Riaditeľka CPRR VK uviedla, že od začiatku realizácie AP do konca septembra 2019 pomocou regionálneho príspevku a EŠIF bolo vytvorených celkom 1311 pracovných miest, pričom pri ich tvorbe zohrala pozitívnu  úlohu aj realizácia národných projektov ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši, ako aj príchod nových investorov. Vďaka regionálnemu príspevku v meste Veľký Krtíš je zrekonštruovaný Park Hôrka, nemocnica dostala dve nové sanitné vozidlá, vo viacerých ZŠ  sa zrekonštruovali priestory a pribudlo nové vybavenie dielní a laboratórií, MŠ v Bušinciach získala nábytok do  nových tried, do internátnej školy vo Veľkej Čalomiji pribudlo nové 7-miestne vozidlo. Taktiež sa podporila činnosť Komunitného centra vo Veľkom Krtíši a v obci Slovenské Ďarmoty sa v súčasnosti dokončuje rekonštrukcia futbalového štadióna. V rámci ďalších projektov sa podporili nákupy strojov, prístrojov, zariadení a technológii na odštartovanie novej, alebo rozšírenie a modernizácia existujúcej výroby u viacerých podnikateľských subjektov. V rámci akčného plánu sa podporuje aj spolufinancovanie výstavby mosta cez rieku Ipeľ, a preto v rámci príkladov dobrej praxe riaditeľka oboznámila účastníkov s realizáciou projektov v rámci cezhraničnej spolupráce SKHU INTERREG V-A.

Prácu centra podpory okresu Rimavská Sobota, ktorú zastrešuje organizácia CEROGEMA, n. o., a skúsenosti s realizáciou AP predstavil Mgr. Andrej Boros, riaditeľ organizácie. Medzi inovatívne projekty okresu realizovaných pomocou regionálneho príspevku patrí hlavne vytvorenie tzv. systémového projektu na vzdelávanie, poradenstvo a podporu podnikania mladých a začínajúcich podnikateľov s názvom „Kruháč“. 

V záverečnej fáze rokovania sa viedla živá beseda o možnostiach vzájomného využívania novátorských riešení z jednotlivých okresov. Riaditelia centier využili prítomnosť Ing. Dominiky Benickej, riaditeľky odboru podpory regionálneho rozvoja ÚPVII SR, s ktorou sa dohodli o zintenzívnení propagácie výsledkov akčných plánov, aby sa relevantné informácie dostali priamo k občanom.

Pracovné stretnutie - 18. 07. 2019

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš zorganizovalo dňa 18.7.2019 pracovné stretnutie pre úspešných žiadateľov, ktorí získali regionálny príspevok na realizáciu svojich rozvojových aktivít v rámci doplnenia ročných priorít na rok 2019.

Cieľom pracovného stretnutia bolo podporiť a zabezpečiť úspešné čerpanie regionálneho príspevku a poskytnúť relevantné informácie o tom, ako pristupovať k realizácií schválených žiadostí. Okrem praktických rád a návodov sa zdôraznili aj podmienky stanovené zmluvou o poskytnutí regionálneho príspevku, ktoré sú záväzné pre oprávnených prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

Čo sa týka verejného obstarávania, v rámci stretnutia bolo poskytnuté metodické a koordinačné usmernenie aj v tejto oblasti. Vysvetlili sa najdôležitejšie predpisy a termíny, je potrebné dodržať a pochybenia, ktorým by sa mali vyhnúť pri realizácií verejného obstarávania.

Veľmi nás teší, že na pracovnom stretnutí sa prijímatelia regionálneho príspevku zúčastnili v hojnom počte aj napriek dovolenkovému obdobiu. Medzi zúčastnenými sa nachádzali zástupcovia z rôznych oblastí, ako školstvo, miestna samospráva a nechýbali ani zástupcovia podnikateľského sektora. Veríme, že úspešné projekty sa stanú motiváciou aj pre ostatných.

Pomocou spolupráce medzi centrom a žiadateľmi o regionálny príspevok vzniká veľký potenciál a dochádza k výraznému rozvoju okresu Veľký Krtíš. Dúfame, že záujem o spoluprácu neustúpi a budeme pokračovať v úspešnom rozvoji nášho regiónu. Tešíme sa na nové partnerstvá a spoluprácu s novými žiadateľmi.

© Copyright Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.