ČINNOSTI CPRRVK:

  Medzi hlavné úlohy Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš patrí:                                                                                           

  • zabezpečenie úloh administratívneho sekretariátu, mediálnej a komunikačnej podpory pre implementáciu Akčného plánu,
  • poskytnutie metodicko-koordinačnej podpory pri príprave projektov,   
  • poskytnutie metodicko-koordinačnej podpory ohľadom výziev z európskych štrukturálnych a investičných fondov pre žiadateľov v spolupráci s informačno – poradenským centrom pre EŠIF,     
  • poskytnutie metodicko-koordinačnej podpory pri rozvoji sociálnych podnikov, spolupodieľanie sa na organizácii infoseminárov a workshopov.

© Copyright cprrvk