Akčný plán

Oznámenie
Vzhľadom k aktuálnej prebiehajúcej vyhlásenej výzve k návrhom aktivít pre realizáciu opatrení akčného plánu č. 2/2019, Vás týmto žiadame, kto má záujem o metodickú a koordinačnú podporu o regionálny príspevok, nech sa nahlási telefonicky alebo e-mailom.

Posledný termín na odovzdanie žiadostí je 05.04.2019. V tento deň ani predchádzajúci deň, už neprijímame nekompletné žiadosti, nakoľko už máme rozpracované žiadosti o RP a z personálneho hľadiska to už nestíhame.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Dňa 27.3.2019  Vláda SR schválila návrh ročných priorít viacerých najmenej rozvinutých okresov. Okres Veľký Krtíš chce cez regionálny príspevok skvalitniť vyučovací proces na 3 stredných školách, zrekonštruovať 3 základné a materské školy, skvalitniť činnosť komunitného centra, ako aj postaviť most cez rieku Ipeľ. Spolu vznikne v okrese 12 pracovných miest. 

Okres Veľký Krtíš bol 15. decembra 2015 podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) do zoznamu najmenej rozvinutých okresov (NRO). Následne bol sociálno - ekonomickými partnermi z územia, najmä zástupcami miest a obcí okresu Veľký Krtíš, zástupcami štátnej správy, Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi, vrátane poľnohospodárov, zástupcami škôl a za pomoci expertov splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov vypracovaný päťročný Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš. Dôvodom zaradenia okresu Veľký Krtíš medzi najmenej rozvinuté okresy je dlhodobo vysoká miera evidovanej nezamestnanosti. Jej priemerná výška počas obdobia rokov 2013 – 2015 sa pohybovala k 31. decembru medzi 23,4% a 18,5%, kým za rovnaké obdobie sa celoslovenská miera evidovanej nezamestnanosti pohybovala medzi 13,5% a 10,6% (zdroj ÚPSVaR). 

 

© Copyright cprrvk