AKČNÝ PLÁN OKRESU VEĽKÝ KRTÍŠ:

Okres Veľký Krtíš bol 15. decembra 2015 podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) do zoznamu najmenej rozvinutých okresov (NRO). Následne bol sociálno - ekonomickými partnermi z územia, najmä zástupcami miest a obcí okresu Veľký Krtíš, zástupcami štátnej správy, Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi, vrátane poľnohospodárov, zástupcami škôl a za pomoci expertov splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov vypracovaný päťročný Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš. Dôvodom zaradenia okresu Veľký Krtíš medzi najmenej rozvinuté okresy je dlhodobo vysoká miera evidovanej nezamestnanosti. Jej priemerná výška počas obdobia rokov 2013 – 2015 sa pohybovala k 31. decembru medzi 23,4% a 18,5%, kým za rovnaké obdobie sa celoslovenská miera evidovanej nezamestnanosti pohybovala medzi 13,5% a 10,6% (zdroj ÚPSVaR). 

 

© Copyright cprrvk