VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK NA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zriadenie ovocných sadov sliviek a orechov - Ing. Siekela Miroslav

Zabezpečenie dodania tovaru: - časť 1 - ovocné stromy a príslušenstvo                                                  

                                                 - časť 2 - technický materiál

Výzva a súťažné podklady

Príloha č. 1: Vzor cenovej ponuky časť 1

Príloha č. 2: Vzor cenovej ponuky časť 2

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - preCPRRVK

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zabezpečenie osobného automobilu pre účely Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš

Výzva:Text

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky - návrh na plnenie kritérií VK

Príloha č. 2: Kúpna zmluva

Výzva na predloženie cenovej ponuky -preCPRRVK

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zabezpečenie osobného automobilu pre účely Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš

Výzva: Text

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2: Kúpna zmluva

© Copyright Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.