O nás

Centrum je výkonným orgánom pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít, ako aj projektové stredisko pre prípravu kľúčových aktivít Akčného plánu na zabezpečenie úloh technického sekretariátu, mediálnej a komunikačnej podpory, na podporu inkluzívneho verejného obstarávania, metodickú podporu tvorby spoločných projektov a iniciatív aktérov v území, spracovaním strategických dokumentov okresu Veľký Krtíš. Hlavným cieľom je podpora aktivít smerujúcich k vytvoreniu 822 pracovných miest do roku 2020 v súlade s Akčným plánom pre okres Veľký Krtíš. CPRRVK, n.o. nebude vykonávať hospodársku činnosť počas realizácie opatrení Akčného planú okresu Veľký Krtíš, ani v období udržateľnosti projektu. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o. (CPRRVK ) vzniklo ako iniciatíva členov Rady pre rozvoj okresu Veľký Krtíš pre zabezpečenie koordinácie pri plnení opatrení pre rozvoj okresu. Úlohy CPRRVK vyplývajú z úloh uvedených v Akčnom pláne rozvoja okresu Veľký Krtíš, ktorý bol vládou SR prijatý uznesením č. 366/2015 Z. z. dňa 15.decembra 2015. Medzi hlavné úlohy centra patrí:

  • Zabezpečenie úloh administratívneho sekretariátu, mediálnej a komunikačnej podpory pre implementáciu Akčného plánu,
  • Poskytnutie metodicko-koordinačnej podpory pri príprave projektov,
  • Poskytnutie metodicko-koordinačnej podpory ohľadom výziev z európskych štrukturálnych a investičných fondov pre žiadateľov v spolupráci s informačno – poradenským centrom pre EŠIF,
  • Poskytnutie metodicko-koordinačnej podpory pri rozvoji sociálnych podnikov,
  • Spolupodieľanie sa na organizácii infoseminárov a workshopov.

Zmluvu o poskytnutí regionálneho príspevku č. 815/2017 nájdete tu...

a dodatok č. 1 k zmluve č. 815/2017 nájdete tu...

 

© Copyright cprrvk