O NÁS:

Centrum je výkonným orgánom pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít, ako aj projektové stredisko pre prípravu kľúčových aktivít Akčného plánu na zabezpečenie úloh technického sekretariátu, mediálnej a komunikačnej podpory, na podporu inkluzívneho verejného obstarávania, metodickú podporu tvorby spoločných projektov a iniciatív aktérov v území, spracovaním strategických dokumentov okresu Veľký Krtíš. Hlavným cieľom je podpora aktivít smerujúcich k vytvoreniu 822 pracovných miest do roku 2020 v súlade s Akčným plánom pre okres Veľký Krtíš. CPRRVK, n.o. nebude vykonávať hospodársku činnosť počas realizácie opatrení Akčného planú okresu Veľký Krtíš, ani v období udržateľnosti projektu. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o. (CPRRVK ) vzniklo ako iniciatíva členov Rady pre rozvoj okresu Veľký Krtíš pre zabezpečenie koordinácie pri plnení opatrení pre rozvoj okresu. Úlohy CPRRVK vyplývajú z úloh uvedených v Akčnom pláne rozvoja okresu Veľký Krtíš, ktorý bol vládou SR prijatý uznesením č. 366/2015 Z. z. dňa 15.decembra 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. 213/2019

 Zmluvu o poskytnutí regionálneho príspevku č. 815/2017       

 dodatok č. 1 k zmluve č. 815/2017 

 

© Copyright cprrvk