Naše aktivity

Pracovné stretnutie

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš zorganizovalo dňa 18.7.2019 pracovné stretnutie pre úspešných žiadateľov, ktorí získali regionálny príspevok na realizáciu svojich rozvojových aktivít v rámci doplnenia ročných priorít na rok 2019.

Cieľom pracovného stretnutia bolo podporiť a zabezpečiť úspešné čerpanie regionálneho príspevku a poskytnúť relevantné informácie o tom, ako pristupovať k realizácií schválených žiadostí. Okrem praktických rád a návodov sa zdôraznili aj podmienky stanovené zmluvou o poskytnutí regionálneho príspevku, ktoré sú záväzné pre oprávnených prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

Čo sa týka verejného obstarávania, v rámci stretnutia bolo poskytnuté metodické a koordinačné usmernenie aj v tejto oblasti. Vysvetlili sa najdôležitejšie predpisy a termíny, ktoré je potrebné dodržať a pochybenia, ktorým by sa mali vyhnúť pri realizácií verejného obstarávania.

Veľmi nás teší, že na pracovnom stretnutí sa prijímatelia regionálneho príspevku zúčastnili v hojnom počte aj napriek dovolenkovému obdobiu. Medzi zúčastnenými sa nachádzali zástupcovia z rôznych oblastí, ako školstvo, miestna samospráva a nechýbali ani zástupcovia podnikateľského sektora. Veríme, že úspešné projekty sa stanú motiváciou aj pre ostatných.

Pomocou spolupráce medzi centrom a žiadateľmi o regionálny príspevok vzniká veľký potenciál a dochádza k výraznému rozvoju okresu Veľký Krtíš. Dúfame, že záujem o spoluprácu neustúpi a budeme pokračovať v úspešnom rozvoji nášho regiónu. Tešíme sa na nové partnerstvá a spoluprácu s novými žiadateľmi.


© Copyright cprrvk