AKTUALITY:


SOS DOTÁCIA

Oprávnený žiadateľ: FO, ktorá v čase krízovej situácie tzv. druhej vlne pandémie (od mesiaca október 2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem:

  • zo závislej činnosti,
  • z výkonu činnosti osobnej asistencie,
  • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Za nevykonávanie činnosti sa považuje nie len skončenie pracovného pomeru, zrušenie alebo pozastavenie živnosti a pod., ale aj trvanie pracovného pomeru pri pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezrušenie alebo nepozastavenie živnosti za podmienky, ak fyzická osoba nemôže túto činnosť v čase krízovej situácie vykonávať.

Výška SOS dotácie

Dotáciu možno poskytnúť v sume najviac 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku. Dotácia sa poskytuje najviac v sume 300 eur v mesiaci, v ktorom sú splnené podmienky, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní.

Predloženie žiadosti o SOS dotáciu: je to podmienkou poskytnutia dotácie. Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu, v ktorého územnom obvode má pobyt. E-mailová adresa pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši: vk@upsvr.gov.sk.

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/sos-dotacia.html?page_id=1037747

Výzva č. 1 / 2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/-é žiadateľov/žiadateľky v nasledujúcich podprogramoch:

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle: 

https://www.fpu.sk/attachments/category/8/STRUKTURA%20podpornej%20%C4%8Dinnosti%202021_23102020.pdf

https://www.fpu.sk/attachments/article/656/Vyzva_1_2021_na%20zverejnenie.pdf

Mimoriadna výzva č. 1/2020

Mimoriadna výzva č. 1/2020 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na riešenie dôsledkov krízovej situácie


Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

VÝZVU

na predkladanie žiadostí o poskytnutie štipendia pre oprávnených žiadateľov pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú, židovskú národnostnú menšinu.

Viac informácií na webovom sídlehttps://kultminor.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy-2020/584-mimoriadna-vyzva-c-1-2021?fbclid=IwAR3eALbXo5xF-4nkdHee62CWPd5w6SrnbumFQQwyT9zPKzvrdY10WDYGtuY

ENTER pre školy 2020 - Digitálna generácia

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl
hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania
prostredníctvom micro:bitov.

Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na
všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné.
Na zabezpečenie sád micro:bitov a ich doplnkov do základných škôl a stredných škôl vyčlenil Nadačný
fond Telekom pri Nadácii Pontis až 250 000 eur.

Grantový program Výnimočné školy 2020/2021

V druhom ročníku programu chceme opäť nájsť učiteľov, ktorí chcú byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov ale aj pre ďalších kolegov. V školskom roku 2020/2021 Nadácia ZSE prostredníctvom grantového programu Výnimočné školy znovu podporí pedagógov na slovenských školách, ktorí nestratili zápal a majú chuť učiť inak. Takých, pre ktorých sú žiaci partnermi do diskusie a nie len poslucháčmi.

https://www.nadaciazse.sk/uploaded/1599459241V%C3%BDnimo%C4%8Dn%C3%A9%20%C5%A1koly%202020_2021_Podmienky%20grantov%C3%A9ho%20programu_FINAL.pdf

Podpora najmenej rozvinutých okresov: Nové výzvy po novom!

Regióny sú pre vládu prioritou, preto podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová a jej tím prichádzajú s výraznejšou podporou a novým systémom hodnotenia projektov. V rámci schémy podpory menej rozvinutých okresov sa teraz vyhlasujú nové lokálne výzvy v celkovej sume 9 miliónov eur. Informácie sú zverejnené na stránke  www.nro.vicepremier.gov.sk

celý článok

Podnikateľom pomôžu s dotáciami na nájomné pracovníci SBA 

Žiadatelia o dotácie na nájomné, ktorí majú problémy s vypĺňaním žiadostí, nájdu od dnešného dňa pomoc v šiestich regionálnych klientskych centrách. So žiadosťami im priamo v centrách pomôžu pracovníci Slovak Business Agency (SBA). Pomoc pracovníkov agentúry môžu využiť napríklad podnikatelia, ktorí nedisponujú potrebnou technikou alebo majú problém s vyplnením formulára. 

celý článok

Výzva na registráciu pre poskytnutie štátnej pomoci ZELENÁ NAFTA 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala oznámenie pre žiadateľov o zverejnení Výzvy na registráciu v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach - ZELENÁ NAFTA 2020.  Registrácia oprávnených žiadateľov prebieha na webovom odkaze www.itms2014.sk, v termíne od 06. júla 2020 do 07. augusta 2020.

celý článok

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 3. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 na 30. septembra 2020.

celý článok

Výzva pre moderné technológie vo verejnej správe ide do druhého kola

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci výzvy na moderné technológie vo verejnej správe otvorilo druhé hodnotiace kolo. Žiadatelia môžu o financie žiadať do 26. augusta 2020. V rámci druhého kola môžu žiadatelia získať na svoje projekty od 200 000 do 1 000 000 eur. Projekty sú rozdelené sú na dva typy aktivít. Prvým je prechod na bezplatné open source riešenia a zavedenie chatbotu na internetových portáloch verejnej správy. Druhým je podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

celý článok

Podnikatelia môžu posielať žiadosti o dotácie na nájomné bez ohľadu na kraje

Od piatku (3. 7. 2020) môžu podávať žiadosti o dotácie na nájomné naraz podnikatelia z celého Slovenska, bez ohľadu na to, z ktorého kraja pochádzajú. Doteraz bol systém nastavený tak, že Ministerstvo hospodárstva SR vyčlenilo jeden deň pre podnikateľov z určitého kraja. Chcelo tak predísť preťaženiu celého systému. Aktuálne ministerstvo eviduje 1 350 žiadostí o dotácie na nájomné. Doteraz vyplatili približne 100-tisíc eur, pričom vo väčšine prípadov poskytli prenajímatelia nájomcom zľavu vo výške 50 %. 

celý článok

Oznámenie o možnosti zapojenie sa do národného projektu TSP s MRK

Do NP TSP a TP sa môžu zapojiť obce nachádzajúce sa v Atlase rómskych komunít 2013 a ktoré majú počet obyvateľov MRK od 50 do 250. Môžu to byť aj MVO, ktoré chcú vykonávať prácu v týchto obciach. Obec môže v rámci projektu zamestnať 1 terénneho sociálneho pracovníka. Cieľom aktivít  projektu je začlenenie osôb žijúcich v MRK do spoločnosti,  zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu. 

celá článok

Oznámenie o otvorení ďalšieho hodnotiaceho kola národného projektuKS MRK

V rámci NP KS MRK je oznámenie určené pre poskytovateľov jednej z troch sociálnych služieb krízovej intervencie(Komunitné centrum, Nízkoprahové denné centrum, Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu)  pôsobiacich na území mimo 150 obcí. Zameranie národného projektu je na poskytovanie sociálnych služieb a rozvoj komunitnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach. 

celý článok

PODPORA KRÍZOVÝCH CENTIER

Pomoc ľuďom v núdzi patrí k oblastiam, na ktoré sa vo svojej činnosti Nadácia stále silnejšie zameriava. S týmto cieľom otvorila Nadácia v roku 2019 prvýkrát grantový program na podporu krízových centier, ktorých poslaním je pomoc matkám s deťmi v ťažkých životných situáciách. Prijímanie žiadostí prebieha v termíne 01.06.2020 – 31.07.2020.

celý článok

Usmernenie č. 2 k výzve OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 29.6.2020 Usmernenie č. 2 k výzve zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – OPKZP-PO4-SC441-2019-53 upravujúce termín uzatvorenia výzvy.

celý článok

Výzva na podporu výskumu a vývoja - COVID-19 a jej dopadov 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadosti v rámci programu Podpory výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021.

celý článok

Výzva na podporu kultúry znevýhodnených skupín je zverejnená

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020. Umožnilo to schválenie schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci Protimonopolným úradom SR.

celý článok

Informačný seminár k výzve 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63 zameranej na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. Termín a miesto konania: 25.06.2020 o 10.00 Bratislava (štvrtok).

celý článok

Projekty Interreg Europe môžu pomôcť regiónom

Projekty Interreg Europe prispievajú ku vzniku inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy v súlade so stratégiou Európa 2020. Prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov Interreg Europe pomáha regionálnym a miestnym samosprávam v celej Európe pri vývoji a realizácii lepších politík. Regionálne a miestne verejné orgány si vymieňajú svoje skúsenosti a vzájomne sa inšpirujú novými nápadmi v 258 projektoch medziregionálnej spolupráce. 

celý článok

VÝHOVORKY BOKOM – onlinesúťaž zdravých výziev pre mladých

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so spoločnosťou Outdoor institute odštartuje v pondelok 1. júna 2020 online súťaž Výhovorky bokom. Prostredníctvom nej ponúkneme mladým ľuďom rozmanité výzvy, vďaka ktorým môžu zdravšie žiť. A to nielen fyzicky, ale aj psychicky a vnútorne vyrovnaní so sebou a svojím okolím. Súťaž bude trvať od 1. júna do 30. júna 2020.

celý článok

Výzva pre zapojenie sa do lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie

Slovensko je členom medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie od roku 2011. Centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie preto otvára výzvu pre zapojenie sa do Programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Do programu sa môžu zapojiť subjekty regionálnej verejnej správy – samosprávne kraje, mestá a obce členských krajín Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

celý článok

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni v termíne uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola, t.j. 30.06.2020.  Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

celý článok

Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo znenie Často kladených otázok k 62. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktoré sú zverejnené v rámci 62. výzvy.

celý článok

Podpora nákupu elektromobilov pokračuje, prvé dotácie sú už vyplatené

Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v dotačnom projekte na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel. Rezort ho na začiatku apríla pre situáciu spôsobenú koronakrízou dočasne pozastavil. Snahou je zrýchliť celý proces posudzovania a schvaľovania žiadostí. Do konca mája plánujeme posúdiť žiadosti, ktoré sú už na ministerstve. 

celý článok

Výzva na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci na poskytovanie dotácie na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 2. Odporúčame žiadateľom, aby oslovovali Inšpektorát práce a príslušný konkurzný súd v predstihu a prednostne využívali elektronickú komunikáciu.

celý článok

Plánované vyhlásenie Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov

Informácia o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu  Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov s kódom výzvy LDI01. Výzva bude vyhlásená Správcom programu – Úradom vlády SR v rámci Nórskych grantov 2014-2021. Predpokladaným termínom vyhlásenia výzvy je jún 2020.

celý článok

Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na výstavbu predškolských zariadení s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1Cieľom Zmeny č. 1 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je navýšenie alokácie na výzvu.

celý článok

Na podporu zariadení využívajúcich OZE je pre podniky vyčlenených 10 mil.€

Výzvu vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra. Predmetom výzvy je výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív. Ďalšou aktivitou je podpora zariadení na výrobu tepla s využitím slnečnej energie, podporené budú tiež tepelné čerpadlá, zariadenia na využitie geotermálnej energie a projekty na energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd. 

celý článok

Investičné priority SR a operačné programy majú schváliť koncom roka

Na zjednodušenie implementácie a zvýšenie transparentnosti čerpania eurofondov sa vláda v programovom vyhlásení zaviazala k realizácii konkrétnych opatrení. Finalizáciu investičných priorít SR na roky 2021 až 2027, podklady k ostatným prvkom dohody s EÚ a následne aj operačné programy plánuje vláda SR schváliť koncom roka.  Uvádza sa to v materiáli z dielne Ministerstva financií (MF) SR s názvom Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020, ktorý vládny kabinet schválil v pondelok (18. 5.).

celý článok

Remišová: Pomôžeme regiónom zvládnuť dopady koronakrízy

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil prvú Výzvu na zmiernenie dosahov koronakrízy. Výzva je zameraná na obce, mestá, regióny a vyššie územné celky (VÚC). Jej predmetom sú malé projekty a pomoc rozbehnúť regionálne aktivity zamerané na zmiernenie dopadov krízyZ alokácie 1 110 178 eur môžu žiadatelia na projekt získať dotáciu od 10 000 do 50 000 eur. Výzva bude otvorená do 16. júna 2020 a v rámci nej bude možné podporiť všetky projekty zamerané na danú oblasť.

celý článok

Štipendijný program Rómskeho vzdelávacieho fondu je vyhlásený

Hlavným cieľom Štipendijného programu Roma Education Fund je prispieť k vytvoreniu dostačne veľkej skupiny Rómov, ktorí budú vysokoškolsky vzdelaní, sebaistí, a hrdí na svoju identitu, akademicky a sociálne zdatní, ktorí budú mať zručnosti a kvalifikáciu, ktorá im umožní stať sa profesionálmi vo svojom odbore, ale zostať aj pevne spojení s rómskou komunitou a podporovať jej ďalší rozvoj a inklúziu do širšej spoločnosti.

celý článok 

Je vyhlásená výzva na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal vyhlásil v poradí druhú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Od vyhlásenia výzvy majú záujemcovia viac ako mesiac na prípravu žiadostí o príspevok vo výške 8 000 eur. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 1. júla 2020. V rámci výzvy môže príspevok získať 200 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie.

celý článok

Prípravy výzvy na dotácie pre znevýhodnené skupiny sú v závere

Ministerstvo kultúry SR intenzívne pripravuje znenie výzvy na dotácie v programe Kultúra znevýhodnených skupín na tento rok. Výzvu zverejní v najbližších týždňoch. Záujemcovia o dotáciu z programu si tak už môžu začať pripravovať potrebné podklady. Určený nie je na prezentáciu kultúry národnostných menšín. Projekty tohto typu podporuje od roku 2018 Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

celý článok

Oznam o zmene termínu uzavretia výzvy na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje potenciálnym žiadateľom, že zmenilo termín uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť") s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2  zameranej na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít na 26. júna 2020.

celý článok

Toto nesmiete zmeškať! „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020“

Na Slovensku sa zriadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Vznikne transformáciou súčasného Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Návrh zákona o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy v pondelok schválila vláda. Ministerstvo má prevziať pôsobnosť ÚPVII a do jeho pôsobnosti sa má presunúť aj oblasť regionálneho rozvoja, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

celý článok

ÚPVII sa zmení na ministerstvo, prevezme aj agendu regionálneho rozvoja

Úrad vlády SR ku Dňu Európy vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020“. 
Úlohou autorov bude individuálne a originálne spracovať svoje video, v ktorom predstavia to, čo sa s finančnou pomocou zo štrukturálnych fondov EÚ v ich meste a okolí uskutočnilo alebo zrealizovalo a ukážu nám, v čom je pre nás na Slovensku Európska únia prospešná.

celý článok

EÚ potrebuje váš príbeh! Cezhraničná spolupráca -kríza COVID 19 a obnova

Ak má váš cezhraničný región, EZÚS, Euroregión zaujímavé príbehy, o ktoré by ste sa chceli podeliť, vyplňte tento formulár. Na základe získaných skúseností bude EÚ analyzovať dopady pandémie COVID 19 na cezhraničnú spoluprácu, miestne hospodárstva, schengenský priestor a občanov žijúcich v týchto regiónoch.

celý článok

Regionálny rozvoj sa nedá robiť od stola z Bratislavy, ale vo vzájomnej spolupráci s regiónmi

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová po prvýkrát vo svojej funkcii navštívila Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Ten má za sebou štyri veľmi ťažké roky pod vedením jeho bývalého predsedu Mariana Kotlebu, keď bol kraj devastovaný a prišiel o veľa peňazí na svoj rozvoj. 

celý článok

Pri príprave nového programového obdobia venujeme potrebám regiónov osobitnú pozornosť

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová rokovala so zástupcami samosprávnych krajov (SK 8) o prioritách a potrebách na programové obdobie 2021 – 2027. Spoločne riešili aj vyrovnávanie regionálnych rozdielov prostredníctvom integrovaných územných stratégií.

celý článok

Záujemcovia o dotácie na zatepľovanie rodinných domov už môžu posielať žiadosti

Občania, ktorí zatepľujú alebo pripravujú zateplenie  svojho rodinného domu staršieho ako 10 rokov, môžu opäť žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotáciu vo výške maximálne 8 800 eur. Žiadosti je možné podávať elektronicky od 4. mája, 8:00h do 30. júna 2020, alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok. Aktuálne informácie a podmienky  poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na novom webovom portáli www.byvajteusporne.sk.

celý článok

Začína sa najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku: IT Fitness Test 2020

Začína sa 9. ročníIT Fitness Testu, najrozsiahlejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku, ktoré aj tento rok preverí úroveň digitálnej gramotnosti žiakov, študentov, ale aj širokej verejnosti. Otázky v teste zohľadňujú mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronakrízou, ktorá so sebou priniesla potrebu intenzívnejšie využívať online digitálne komunikačné nástroje. Ide o najväčšie a najrozsiahlejšie hĺbkové testovanie IT zručností na Slovensku, ktoré potrvá od 4. mája do 30. júna. 

celý článok

Usmernenie k využitiu 90 mil. eur pre materské školy dostanú samosprávy počas mája

Usmernenie k využitiu poskytnutých financií na materské školy zverejnia v máji MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR. Agentúre SITA to potvrdili oba rezorty. Dodali, že by tak mala byť zabezpečená čo najväčšia a najširšia informovanosť smerom k zriaďovateľom materských škôl. Z ministerstva školstva sa presunie 90 miliónov eur na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na „prvú pomoc“ materským školám. Samosprávam by mal pomôcť najmä s platmi učiteľov na materských školách.

celý článok 

Ministerstvo rozširuje pomoc občanom o SOS dotáciu

Občania, ktorí sa v aktuálnej situácii pandémie koronavírusu ocitli bez príjmu, môžu žiadať o dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rozširuje sa tak okruh žiadateľov aj o tých, ktorí z rôznych dôvodov nemajú nárok na príspevok z projektu „Prvá pomoc“. Nová SOS dotácia je určená pre tých, ktorí pred vypuknutím pandémie koronavírusu mali prácu, príjem z podnikania alebo vykonávali samostatne zárobkovú činnosť a aktuálne zostali bez príjmu.

celý článok

Nový web korona.gov.sk je ukážkovým príkladom spolupráce štátu a IT komunity

Aktuálne informácie o koronavíruse, ktoré nie je potrebné hľadať na internete, ale všetko sústredené na jednom mieste, je ambíciou novej web stránky korona.gov.sk. V aktualizovanej a prehľadnejšej verzii ju spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES), Permanentným krízovým štábom a dobrovoľníkmi z IT komunity slovensko.help. Na stránke sa stále intenzívne pracuje.

celý článok

Presun 1,2 miliardy eur na boj s koronavírusom, na záchranu prac. miest a dozdravotníctva

V súvislosti so zmierňovaním dopadov pandémie podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová predložila na rokovanie vlády materiál, ktorý umožní presun eurofondov v objeme 1,252 miliardy eur. Prostriedky sú určené na udržanie zamestnanosti, podporu podnikov a do zdravotníctva. Eurofondy sa presmerujú do piatich oblastí. 

celý článok 

62. výzva - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo v poradí už 62. výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia za 10 mil. eur z Kohézneho fondu na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Podporené budú projekty, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 

celý článok

Aktualizácia výzvy 46/PRV/2020 a 47/PRV/2020

Oznam pre príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o aktualizácii  Výzvy č. 46/PRV/2020 pre podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a 47/PRV/2020 pre podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.

celý článok

O príspevky prvej pomoci môžu žiadať ďalšie skupiny

MPSVaR spustilo už štvrté opatrenie v rámci projektu „Prvá pomoc“ zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO. Vďaka nemu môžu žiadať o príspevky aj SZČO, ktorým nevznikla povinnosť platiť odvody na nemocenské a dôchodkové poistenie, aj jendoosobové s.r.o. Podmienkou je, aby od 13. marca 2020 nemali iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a zo závislej činnosti.

celý článok

Jarná výzva SAŽP: upratujte s Maxom!!

Slovenská agentúra životného prostredia pripravila pre verejnosť, rodiny, školákov a deti jarnú outdoorovú aktivitu s posolstvom. Pri príjemných jarných prechádzkach sa totiž každý z nás určite stretáva aj s odpadom, ktorý niekto vyhodil rovno do prírody. Pomôcť životnému prostrediu po zimnej prestávke do nového štartu môžeme aj my, a to zbieraním odpadu. 

celý článok

Fond na podporu umenia navýšil dotačné zdroje pre knižnice a vyhlásil nové výzvy na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu

Pre podprogram Akvizícia knižníc navýšil FPU alokáciu o 300-tisíc eur oproti minulému roku. Fond na podporu umenia (FPU) navýšil zdroje v dotačnom programe pre knižnice a vyhlásil viaceré nové výzvy pre všetky oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Chce im tak pomôcť lepšie zvládnuť mimoriadnu situáciu, ktorá na nich dolieha v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na webovej stránke fondu o tom informuje riaditeľ FPU Jozef Kovalčik. Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o finančnú podporu v programoch Tvorba a realizácia diel – dizajn, Medzinárodné mobility a prezentácie v oblasti vizuálneho umenia, Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry či Tvorba multimediálneho diela. V rámci podprogramu Akvizícia knižníc fond rozdelí milión eur.

celý článok

Päť kľúčových oblastí životného prostredia, kam by po roku 2020 mali smerovať eurofondy

Okrem oblastí, kde Slovensko neplní záväzky voči Únii, by vláda podľa ochranárov pre budúce programové obdobie mala prijať pravidlá, aby žiadna verejná investícia nepriniesla negatívne dopady na prírodu a klímu – napríklad zvýšením podielu zelených verejných obstarávaní. Aj Kohézna politika EÚ bude po roku 2020 zelenšia. Podľa návrhu Európskej komisie má každá krajina až 25 percent prostriedkov z najväčšieho fondu – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) – zacieliť na investície do životného prostredia a klímy. V prípade Slovenska, ktorému návrh z tohto fondu na ďalších sedem rokov priradil 8,3 miliardy eur, by to mali byť viac ako dve miliardy zelených investícií. Priamo či nepriamo k ochrane životného prostredia prispejú aj peniaze z Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu.

celý článok

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.

celý článok         

Celkové vyhodnotenie 2. kola otvorenej výzvy boja proti koronavírusu

Celkové vyhodnotenie 2. kola otvorenej výzvy boja proti koronavírusu. Dostali sme 100 žiadostí, ktoré splnili kritériá otvorenej výzvy. Všetkých 100 žiadostí aj podporíme. Bola zameraná na lekárov 1. kontaktu – všeobecných lekárov pre deti a dospelých. Správna rada rozhodla o tom, že každý zo žiadateľov, ktorý spĺňa podmienky, bude podporený.

celý článok

Oznam o termíne uzavretia výzvy na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2019-2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť") s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2  zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít sa z dôvodu predpokladaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu uzatvára dňom 22. mája 2020.

celý článok

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 7. apríla 2020 Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Cieľom Usmernenia č. 5 je úprava výzvy a Príručky pre žiadateľa v súvislosti s:

  • mimoriadnou situáciou, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území krajiny dňa 12. 3. 2020 v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19,
  • zlúčením operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie.  

celý článok

Výzva DESIGN IS NOW!

Dizajn vždy spájal ľudí z najrôznejších profesií, aby spoločne hľadali riešenia problémov. V dnešnej náročnej dobe aj dizajn a kreatívny sektor významnou mierou prispieva k zvládaniu pandémie choroby Covid-19, ktorej dôsledky sú pre samotných dizajnérov, dizajnérske štúdiá, firmy a výrobcov mimoriadne toxické. Aj oni teraz potrebujú našu pomoc ako nikdy predtým! V súčasnosti pracuje Slovenské centrum dizajnu ešte intenzívnejšie, bez ohľadu na pracovný čas, pre čo najlepšie nastavenie procesu pomoci dizajnérom a výrobcom.

celý článok 

Oznam o posunutí termínu uzávierky 3. hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, s cieľom poskytnúť žiadateľom väčší časový priestor na kvalitnejšiu prípravu ŽoNFP, informuje o posunutí termínu uzávierky 3.hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch. Podrobnejšie informácie o výzve s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

celý článok

IUVENTA ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou aj v súčasnosti množstvo vzdelávacích aktivít

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v období pandémie COVID-19 prispôsobuje potrebám svojej cieľovej skupiny a v najbližšom období ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou možnosť vzdelávania sa online v rôznych oblastiach. Primárne, po vypuknutí pandémie, bolo nevyhnutné určiť, ktoré akreditované a neakreditované vzdelávacie programy sú vhodné na realizáciu v online platforme a pripraviť ich metodiky.           

celý článok                            

MH SR presúva nevyčerpané eurofondy na pomoc podnikateľom

Rezort hospodárstva pripravil ďalšiu pomoc pre podnikateľov zasiahnutých koronakrízou. Nevyčerpané eurofondy v celkovej sume približne 300 miliónov eur presúva rezort k dispozícii na úvery pre mikro, malých a stredných podnikateľov. Tí budú môcť od budúceho týždňa požiadať banky o preklenovacie úvery za výhodných podmienok. Informoval o tom vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík. Ide o okamžitú a veľmi rýchlu pomoc slovenským firmám.

celý článok

Grantový program „Henkel Slovensko seniorom“   

Spoločnosť Henkel Slovensko reaguje na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Aj keď sa týka všetkých obyvateľov Slovenska, najzraniteľnejšou skupinou sú ľudia s oslabenou imunitou, s chronickými ochoreniami a seniori nad 65 rokov. Práve na seniorov sa Henkel Slovensko od minulého roka zameriava aj v rámci grantového programu „Henkel Slovensko seniorom“. V spolupráci s Centrom pre filantropiu vyhlasuje druhý ročník programu, v rámci ktorého prerozdelí viac ako 40 000 €. 

celý článok

#BeActiveAtHome: zostaňte doma, zostaňte aktívny

Keďže práca na diaľku a sebavedomie sa stávajú bežnými aspektmi nášho pracovného a osobného života, nie je k dispozícii prístup k zariadeniam na spoločné cvičenie - ako aj k svižnej chôdzi do kancelárie. Preto je dôležité, aby sme našli spôsoby, ako zvýšiť náš srdcový rytmus, zostať pružní a udržať našu celkovú úroveň fyzickej aktivity na vysokej úrovni.

S cieľom pomôcť Európanom cvičiť a zostať fyzicky aktívni aj za týchto bezprecedentných okolností, Európska komisia začína kampaň na #BeActiveAtHome. Podporme sa navzájom, navrhujeme nové nápady na cvičenie a zostaňme aktívni!

celý článok

Webinár: Štátna pomoc pre reštauračné a stravovacie služby (21.4.2020)

Podnikatelia majú možnosť do 30. 4. 2020 podať žiadosť o príspevok na podporu zamestnanosti, ktorý má zmierniť dopady prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Opatrenia viedli k zatvoreniu väčšiny barov, kaviarní, stravovacích a reštauračných prevádzok. Výrazne tak skomplikovali ekonomickú situáciu mnohých firiem.

celý článok 

Vicepremiérka Remišová chce pomôcť s riešením koronakrízy aj priamo v regiónoch

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová sa stretla so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a združenia samosprávnych krajov SK8 (SK8). Samosprávy trápi pre pandémiu koronavírusu viacero problémov. Na stretnutie prišli s niekoľkými návrhmi, ktoré by im pomohli situáciu riešiť.

celý článok

Spustili sme prvú pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od 8. apríla môžu o pomoc žiadať aj SZČO. 

celý článok

Prvá eurofondová výzva na boj s koronavírusom je vyhlásená

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová sa za posledné dva týždne stretla so siedmimi ministrami zodpovednými za operačné programy, cez ktoré Slovensko čerpá eurofondy. Spoločne hľadali možnosti, ako použiť eurofondy na boj proti koronavírusu. Prvú výzvu vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR. O peniaze bude prostredníctvom nej žiadať Ministerstvo zdravotníctva SR a Hasičský a záchranný zbor.

celý článok

Štát prichádza s ďalšou pomocou, tentoraz pre veľké podniky

Veľké podniky sa pre koronakrízu môžu uchádzať o rovnakú podporu zo strany štátu, ako bola už schválená pre malé a stredné podniky. Dnes s tým súhlasila vláda, v rámci už schválnej podpory sa pre veľké podniky odstránia stropy a ohraničenia. „Považujem tento krok za veľmi dôležitý, pretože veľké podniky sú kľúčovou súčasťou nášho hospodárstva," zdôraznil vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa neho nemá zmysel aktuálne rozlišovať medzi malými, strednými a veľkými podnikmi, ak ide o pomoc v takejto výnimočnej situácii. „Chcem veriť, že táto pomoc bude v reálnom živote účinná a najmä, že zabráni masovému prepúšťaniu a už nahlásené hromadné prepúšťania sa prehodnotia," dodal. Vicepremiér podčiarkol, že „doteraz schválené formy pomoci považuje v celku za adresné, dobre cielené a nie zbytočné drahé.“

celý článok

Webinár: Stabilizácia firmy v čase krízy

Veľa firiem v tomto období skončí, a nie je to hanba alebo chyba či niekoho neschopnosť. Aj korektne ukončiť podnikanie je dobrá cesta. Pre mnohé firmy je to však obdobie, ktoré môžu reálne prekonať. Musia však zabrať a dobre premyslieť svoje nové fungovanie. Či už dočasné krízové, alebo aj to pokrízové. Pravdepodobne už nič nebude tak, ako predtým.

V tomto období ponúkame podnikateľom praktickú pomoc – naši kolegovia momentálne už tretí týždeň riadia krízovú zmenu firmy so 120 zamestnancami, s výpadkom tržieb na úrovni 50 %. Radi sa s vami podelíme o praktické skúsenosti ako reálne vyviesť firmu z najväčších hrozieb a vymýšľať jej nové nastavenie. Ako sa dá pomôcť majiteľovi pri hľadaní ťažkých rozhodnutí – a ako v tom nemusí zostať sám. Pozrieme sa bližšie na skúsenosti z riešenia konkrétnych problémov v „infikovaných“ firmách.

celý článok 

Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi v súvislosti koronavírusom

Nadácia J&T pripravila na Slovensku a v Česku grant pre rodiny s deťmi/osamelých rodičov s deťmi, ktorým v súvislosti s opatreniami vlády v dôsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou mierou klesli príjmy a majú kvôli tomu problémy s úhradou nákladov spojených s chodom domácnosti.

celý článok

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2020/2021

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2020/2021.

celý článok

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2020

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2020.

celý článok

Podpora kúpy elektromobilov pozastavená, 2. kolo výzvy na budovanie nabíjacích staníc nebude vyhlásené

Ministerstvo hospodárstva SR dočasne pozastavilo dotačný projekt na podporu kúpy elektromobilov. Dôvodom je súčasná situácia spôsobená koronakrízou. Doteraz podpísané zmluvy s vyše stovkou úspešných žiadateľov zostávajú v platnosti, ich žiadosti o vyplatenie dotácie vybavuje MH SR priebežne. V prípade ďalších žiadostí pokračuje proces ich administratívneho spracovania, projekt bude pokračovať po skončení krízy. Rezort hospodárstva zároveň rozhodol o zrušení druhého kola výzvy na budovanie nabíjacích staníc.

celý článok

Návrh novej Partnerskej dohody na programové obdobie 2021-2027 je už pripravený

V Bratislave sa zišli členovia pracovnej komisie pre prípravu Partnerskej dohody SR a operačných programov na budúce programové obdobie 2021-2027. Hovorili o dosiahnutom pokroku pri príprave eurofondov na nasledujúce roky, pričom ucelený návrh Partnerskej dohody SR je už pripravený a už bol zaslaný na neformálne posúdenie Európskej komisii (EK). 

celý článok

Aktuálne výzvy

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020:

Výzva č. 46/PRV/2020 pre:
Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
https://www.apa.sk/46-prv-2020

Výzva č. 47/PRV/2020 pre:
Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
https://www.apa.sk/47-prv-2020

Informačný seminár

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja zrealizoval dňa 21. január 2020 v Banská Bystrica o 9:30 hod INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a k výzve OPKZP-PO1-SC111-2019-58 zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov. 

celý článok

Operačný program Výskum a inovácie bol ukončený dňom 13. decembra 2019. Rozhodnutia o žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako aj uzavreté zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zostávajú naďalej v platnosti v rámci zlúčeného operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva aj prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, voči prijímateľom aj žiadateľom naďalej vystupuje ako poskytovateľ.

celý článok

R. Raši: Na rozvoj slovenských regiónov opäť poputuje viac ako milión eur

Slovenské regióny sa budú môcť aj v roku 2020 opäť plnohodnotne rozvíjať, a to vďaka finančnej podpore Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Na ich rozvoj poputuje aj v budúcom roku viac ako milión eur. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes v Bratislave ohlásil zverejnenie Výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020.

celý článok

Aktuálne nástroje na podporu podnikateľov v najmenej rozvinutých okresoch

Semináre v Banskej Bystrici a v Prešove na tému „Aktuálne nástroje na podporu podnikateľov v najmenej rozvinutých okresoch (NRO)“.
Slovenska agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovalo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) v dňoch 3. a 4. decembra 2019 sériu seminárov v Banskej Bystrici a Prešove. Ústrednou témou boli aktuálnej nástroje podpory podnikateľskej aktivity v tzv. najmenej rozvinutých okresoch (NRO) Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. V rámci seminárov sa prezentujúci z MH SR a SARIO venovali finančným formám podpory podnikateľov (schéma investičnej pomoci, R&D odpočet na výskum a vývoj a aktuálne výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie), ale aj nefinančným možnostiam podpory (služby SARIO na podporu investícií a exportu).

celý článok

Debnička NOVOHRAD

Debničkový model patrí k najobľúbenejším spôsobom ako sa dostať k čerstvým lokálnym a sezónnym produktom od domácich farmárov priamo domov.
Utorok prebieha uzatváranie objednávok pre okresy Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš. Vo štvrtok zabezpečujú rozvoz, prípadne je možné debničku prevziať priamo v kamennej predajni v Mestskej tržnici.

Ďalšie informácie o regionálnej značke NOVOHRAD nájdete na stránke debnickanovohrad.sk.

Regionálny produkt NOVOHRAD

V rámci spolupráce s organizáciou Región Neogradiensis z.p.o. aj v našom okrese máme certifikované výrobky „Regionálny produkt Novohrad”. Značka Regionálny produkt NOVOHRAD je grafické označovanie regionálnych produktov, služieb a podujatí. Zámerom je dotvoriť regionálnu identitu, propagovať a zviditeľniť región.
Vo výzve č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky NOVOHRAD uspeli ďalší 2 výrobcovia/remeselníci z okresu Veľký Krtíš:

Farma lavella (lavella, s. r. o.)
- syry z kozieho a kravského mlieka.

Movino, spol. s. r. o.
- akostné odrodové víno.

Ďalšie informácie o regionálnej značke NOVOHRAD nájdete na stránke produktnovohrad.sk.

Na rozvoj okresu Veľký Krtíš vláda schválila viac ako 1800-tisíc eur

Sumu viac ako 800-tisíc eur schválila vláda pod vedením Petra Pellegriniho na regionálnu pomoc pre projekty v okrese Veľký Krtíš. Najväčšia časť –  500-tisíc eur, pôjde nemocnici vo Veľkom Krtíši na zakúpenie CT prístroja, ktorý budú využívať obyvatelia celého okresu. Kabinet o tom rozhodol na výjazdovom rokovaní vo Veľkom Krtíši vo štvrtok 20. novembra 2019.


celý článok

Veľkokrtíšska nemocnica má vďaka regionálnemu príspevku nové sanitky

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. vo Veľkom Krtíši rozšírila vďaka regionálnemu príspevku v celkovej výške 80 000 eur vozový park o dve sanitné vozidlá. Obstaranie sanitiek prispelo k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti a zvýšeniu životných podmienok obyvateľov okresu Veľký Krtíš. Nemocnica vďaka zakúpeným vozidlám vykonáva prevozy svojich klientov a zabezpečuje prevoz imobilných pacientov na rôzne špecializované vyšetrenia a iné.

celý článok

Na ekologickejšie vykurovanie domácností poputuje 35 miliónov eur

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu za 30 miliónov eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia na výmenu starých kotlov na tuhé palivov domácnostiach za ekologickejšie. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu 35 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú v prvej etape vyššie územné celky či štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Tí predložia projekty, ktorými sa zaistí efektívny systém výmeny kotlov v domácnostiach. Prvé kotly do domácností by sa tak mohli distribuovať už v prvom polroku 2020.

celý článok

Európska komisia a Svetová banka pomôže s rozvojom banskobystrického kraja

Po prešovskom experti zo Svetovej banky a eurokomisie podporia rast v aj banskobystrickom kraji. Iniciatíva Catching-up regions župe pomôže s rozvojom dopravy, školstva, sociálnej starostlivosti a inovácií. Experti Svetovej banky, Európskej komisie a odborníci zo Slovenska budú najbližší rok pracovať na lepšej uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), vytvorení základov integrovaného dopravného systému, rozvoji sociálnych služieb pre seniorov a vytvorení inovačného zázemia pre firmy. Tieto štyri témy sú súčasťou iniciatívy s názvom Dobiehajúce regióny, ktorú v roku 2015 spustila Európska komisia. (Catching-up regions). V stredu 18. septembra sa do realizačnej fázy posunula aj v Banskej Bystrici. Medzi dobiehajúce regióny Komisia radí tie, ktorých HDP na obyvateľa je nižšie ako 50 percent únijného priemeru, alebo aj bohatšie regióny, ktoré ale dlhodobo bojujú so stagnujúcim hospodárskym rastom. Pilotným projektom v rámci iniciatívy na Slovensku bola pomoc Prešovskému samosprávnemu kraju. Ten si už v rámci nej vytvoril vlastný akčný plán zameraný na odborne vzdelávanie, inovácie a energetickú efektívnosť budov. V polovici roku 2019 tiež vznikla správa, ktorá pomenúva hlavné problémy brzdiace kraj.

celý článok

Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2020

Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebospolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v okrese dôležité pre realizáciu opatrení akčného plánu a ktoré nie sú financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou s cieľom zostavenia zoznamu aktivít a projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán najmenej rozvinutého okresu so začiatkom realizácie v roku 2020.

celý článok

Metodika prípravy návrhu ročných priorít v znení Dodatku č.2

Dňa 22.8.2019 nadobudol účinnosť Dodatok č. 2 k Metodike prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu najmenej rozvinutého okresu. Hlavným cieľom predmetného dodatku je zjednodušenie čerpania regionálneho príspevku vďaka tomu, že pri príprave zoznamu projektov ročných priorít na posledný rok realizácie akčného plánu nebude výška disponibilných finančných prostriedkov členená na prioritné oblasti tak, aby mohol byť dočerpaný celý disponibilný zostatok regionálneho príspevku určený pre daný okres. 

celý článok

Odbor podpory regionálneho rozvoja absolvoval v okresoch pracovné  stretnutie k zefektívneniu čerpania regionálneho príspevku

Dňa 13.08.2019 sa uskutočnilo v poradí už druhé pracovné stretnutie riaditeľov Centier podpory regionálneho rozvoja. Stretnutia sa zúčastnili  pracovníci odboru podpory regionálneho rozvoja Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, riaditelia Centier podpory regionálneho rozvoja. V teoretickej časti pracovného stretnutia pracovníci ÚPVII SR informovali o výsledkoch monitoringu Akčných plánov, usmerňovali a diskutovali o najčastejších nedostatkoch, zároveň opätovne prezentovali porovnanie úspešnosti čerpania jednotlivých okresov s cieľom poukázania na nedostatky a s výzvou na zabezpečenie jeho zefektívnenia. Riaditeľka odboru podpory regionálneho rozvoja v závere informovala o zmene metodiky prípravy ročných priorít na rok 2020, ktorým zjednoduší čerpanie regionálneho príspevku v poslednom roku realizácie Akčného plánu. Druhou časťou programu bola prehliadka zrealizovaných projektov podporených z regionálneho príspevku v Poltári a v Utekáči.

celý článok

ÚPVII organizoval pracovné stretnutie centier podpory k monitoringu čerpania regionálneho príspevku

Odbor podpory regionálneho rozvoja zorganizovalo dňa 3.7.2019 pracovné stretnutie riaditeľov centier podpory regionálneho rozvoja najmenej rozvinutých okresov. Predmetom stretnutia bol monitoring čerpania regionálneho príspevku a porovanie úspešnosti čerpania jednotlivých okresov s cieľom poukázania na jeho zefektívnenie. 

Na stretnutí boli riaditelia okrem iného informovaní aj o vládou schválenom návrhu zmien ročných priorít na rok 2019, najčastejších pochybeniach pri tvorbe žiadostí o RP, lehotách na predkladanie dokumentácie verejného obstarávania a potrebe zabezpečenia publicity realizovaných projektov financovaných z regionálneho príspevku. Stretnutia sa budú pravidelne opakovať s cieľom zabezpečenia informovanosti v okresoch a zvýšenia čerpania regionálneho príspevku.  

celý článok

REGIONÁLNY PRODUKT - NOVOHRAD

Cieľom vytvorenia regionálneho značenia produktov, služieb a podujatí je propagácia regiónu, zachovanie tradičných výrobkov a v neposlednom rade zlepšenie ekonomickej situácie daného regiónu. Zmyslom regionálnej značky je podpora rozvoja územia a zvýšenie vedomia o regionálne produkty, ktoré sú zárukou kvality.

Značka „Regionálny produkt NOVOHRAD“ sa udeľuje fyzickým a právnickým osobám, ktoré realizujú výrobu, poskytujú službu alebo organizujú podujatia spĺňajúce stanovené kritéria pre udeľovanie značky. Regionálna značka svojim potenciálnym žiadateľom zaručuje spoluprácu doma i za hranicami Novohradu, spoluprácu s inými regiónmi a účasť na prominentných akciách po celom území Slovenskej republiky.

V súčasnosti majú certifikovaných 45 produktov. Medzi úspešnými držiteľmi certifikátov sa nachádzajú aj 5 výrobcovia z okresu Veľký Krtíš:

  • ĽUBICA MITTEROVÁ – Želovce

          Príprava medovníkov, ktoré sú zdobené cukrovou polevou farebnou potravinárskymi farbami s použitím zdobiaceho vrecúška a štetcov.   

  • VÍNO NATURAL DOMIN&KUŠICKÝ, s.r.o. – Veľký Krtíš

          Výroba certifikovaného biovína bez chémie a pridaných aromatických látok.  

  • MIROSLAV KUKUČKA - REMESELNÝ DOM – Modrý Kameň

          Výroba drevených výrobkov pomocou klasickej techniky drevorezby. Povrchovo sa upravujú kolorovaním, morením, natieraním olejmi, voskami a rôznymi lakmi.  

  • Ing.PAVEL KOVÁČ – Želovce

          Výroba lahodného alkoholického nápoja – slovenskej medoviny. Vyrába sa z medu a vody. Obsahuje veľa vitamínov a minerálnych látok. Je čisto prírodný produkt.  

  • GABRIEL ORAVEC, GA – BOR – Želovce

          Výroba vína z čiernych ríbezlí s medom, ktoré sa dosládzajú repkovým medom pri kvasení.

Držiteľom certifikátu prislúchajú mnohé pozitíva. Regionálna značka predstavuje možnosť stať sa súčasťou identity Novohradu. Netreba sa báť nových výziev. Je potrebné využiť príležitosti zviditeľniť sa. V prípade záujmu naše centrum usmerní potenciálnych uchádzačov o certifikát. Tešíme sa na spoluprácu.

Aktuálny zoznam certifikovaných výrobcov Novohrad, nájdete TU!

Vláda schválila 223 projektov v 16 najmenej rozvinutých okresoch

Vláda schválila 223 projektov v 16 najmenej rozvinutých okresoch Slovenska za vyše 14 miliónov eur. Vznikne tak vyše 400 priamo a 100 nepriamo vytvorených pracovných miest. Povedal to v stredu vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) po rokovaní vlády. Kabinet schválil materiál Návrh zmien schválených ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice-okolie, Lučenec, Medzilaborce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou na rok 2019 z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

celý článok

© Copyright Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.