AKTUALITY:

Návrh novej Partnerskej dohody na programové obdobie 2021-2027 je už pripravený

V Bratislave sa zišli členovia pracovnej komisie pre prípravu Partnerskej dohody SR a operačných programov na budúce programové obdobie 2021-2027. Hovorili o dosiahnutom pokroku pri príprave eurofondov na nasledujúce roky, pričom ucelený návrh Partnerskej dohody SR je už pripravený a už bol zaslaný na neformálne posúdenie Európskej komisii (EK). 

Návrh dokumentu pripravovala sekcia Centrálny koordinačný orgán (CKO) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Pri jeho príprave aktívne spolupracovala so zainteresovanými stranami a sociálno-ekonomickými partnermi. Okrem Partnerskej dohody SR je už pripravená aj tzv. intervenčná logika jednotlivých priorít Slovenska. Tá bude základom pre budúce operačné programy na roky 2021-2027, cez ktoré sa budú čerpať európske zdroje. Aktuálne sa o nej intenzívne rokuje so zástupcami EK.

Témou zasadnutia pracovnej komisie bol primárne dosiahnutý pokrok pri príprave nového eurofondového obdobia z hľadiska Slovenska. Prípravu Partnerskej dohody, ktorá je základným dokumentom pre vyžívanie eurofondov po roku 2020, systematicky zastrešuje práve naša sekcia,“uviedla generálna riaditeľka sekcie CKO Denisa Žiláková. Ide o dlhodobý proces, ktorý sa začal už počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016 a vyústil do vypracovania Východiskového návrhu priorít SR pre politiku súdržnosti 2021-2027. Dokument jednohlasne 3. októbra 2019 schválila Rada vlády SR pre politiku súdržnosti. Celá príprava a procesy v rámci nej sa robia v súlade s harmonogramom prípravy programového obdobia, ktorý je dohodnutý s EK. Jej zástupcovia boli vo februári na pracovnom rokovaní v Bratislave a vyjadrili spokojnosť s tým, že sa Slovensko tohto harmonogramu drží.

Aby boli eurofondy využité čo najefektívnejšie, musela byť do prípravy zapojená aj územná samospráva. Táto kooperácia je zakotvená v Memorande o spolupráci, ktoré podpísal ÚPVII s Úniou miest Slovenska, Združením miest a obcí Slovenska a Združením samosprávnych krajov SK8. Táto dohoda je základom na to, aby boli jednotlivé regióny Slovenska cielene z eurofondov podporované.

Ďalšou dôležitou témou zasadnutia bola diskusia o aktuálnom stave plnenia základných podmienok, ktoré sa týkajú prípravy koncepčných a strategických dokumentov Slovenska, ako aj opatrení, aby boli eurofondy úspešne implementované. Diskusia sa opierala aj skúsenosti z využívania eurofondov v minulých programových obdobiach. Dôležitou súčasťou zasadnutia bolo aj riešenie hlavných východísk pre nastavenie implementačnej štruktúry jednotlivých fondov a programov v budúcich rokoch na Slovensku.

V rámci programového obdobia 2004-2006 vyčerpalo Slovensko celú alokáciu, ktorá bola preň vyčlenená, išlo o sumu 1,2 miliardy eur. Programové obdobie 2007-2013 stále nie je z pohľadu EK ukončené. Sme na 15. mieste v rámci EÚ 27 s čerpaním 96,77 percent v sume 11,2 miliardy eur. Napriek tomu, že aj v aktuálnom programovom období ešte nie sú všetky financie vyčerpané, podľa štatistiky portálu Európskej komisie sme k 26. februáru 2020 vo výkonnosti eurofondov na 19. mieste z 28. Za nami je Estónsko, Francúzsko, Česko, Bulharsko, Dánsko, Rakúsko Taliansko, Luxembursko aj Španielsko.

V čerpaní jednotlivých európskych fondov sme na 6. mieste z 15 v čerpaní Kohézneho fondu a na 16. mieste z 28 v čerpaní Európskeho sociálneho fondu. Vlani sme splnili aj finančné pravidlo n+3 vo všetkých programoch financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V roku 2019 sme vyčerpali 1,36 miliardy eur, pričom 3 operačné programy už majú splnené pravidlo n+3 aj na tento rok.


Zdroj: vicepremier.gov.sk 

Aktuálne výzvy

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020:

Výzva č. 46/PRV/2020 pre:
Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
https://www.apa.sk/46-prv-2020

Výzva č. 47/PRV/2020 pre:
Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
https://www.apa.sk/47-prv-2020

Informačný seminár

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja zrealizoval dňa 21. január 2020 v Banská Bystrica o 9:30 hod INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a k výzve OPKZP-PO1-SC111-2019-58 zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov. 

Zdroj: op-kzp.sk

Operačný program Výskum a inovácie bol ukončený dňom 13. decembra 2019. Rozhodnutia o žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako aj uzavreté zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zostávajú naďalej v platnosti v rámci zlúčeného operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva aj prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, voči prijímateľom aj žiadateľom naďalej vystupuje ako poskytovateľ.

Európska komisia rozhodla s  účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

Uznesením vlády SR č. 522 zo dňa 23. októbra 2019 došlo k doplneniu uznesenia vlády SR č. 171 zo 16. apríla 2014, v zmysle ktorého sa Ministerstvo hospodárstva SR určuje ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra. Dňa 20. 12. 2019 nadobudla účinnosť zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom uzatvorená medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako riadiacim orgánom a Ministerstvom hospodárstva SR ako sprostredkovateľským orgánom. Zároveň dňa 21. 12. 2019 nadobudla účinnosť dohoda o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra uzavretá medzi Ministerstvom hospodárstva SR ako sprostredkovateľským orgánom a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako poverenou príspevkovou organizáciou. Dňa 27. 12. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o poskytovaní príspevku z EŠIF, ktorou sa upravili niektoré vzťahy pri zlučovaní operačných programov.

Procesy súvisiace s neukončenými konaniami o žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré boli predložené Ministerstvu hospodárstva SR či Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre ešte pred zlúčením operačných programov, zostávajú zachované a v plnej kompetencii Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Zdroj: opvai.sk

R. Raši: Na rozvoj slovenských regiónov opäť poputuje viac ako milión eur

Slovenské regióny sa budú môcť aj v roku 2020 opäť plnohodnotne rozvíjať, a to vďaka finančnej podpore Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Na ich rozvoj poputuje aj v budúcom roku viac ako milión eur. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes v Bratislave ohlásil zverejnenie Výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020.

 „Pomáhať slovenským regiónom posúvať sa vpred považujeme na našom úrade za mimoriadne dôležité. Musíme aj naďalej systematicky pracovať na tom, aby sa regionálne rozdiely znižovali a aby všetky slovenské regióny mali šancu na rovnakú budúcnosť. Práve preto je značná časť dotácií určená pre najmenej rozvinuté okresy, ktoré takúto pomoc skutočne potrebujú,“ uviedol vicepremiér Richard Raši s tým, že „na Slovensku je aktuálne 20 okresov, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté, a tak pomoc smerom k nim je kľúčová.“ Až 30 percent z celej alokácie je určených práve pre tieto okresy.

Vo výzve je na podporu regiónov vyčlenených 1 110 178 eur. Každý žiadateľ môže na jeden projekt získať dotáciu od 10 000 do 50 000 eur, pričom musí projekt spolufinancovať z vlastných zdrojov vo výške 10 percent. O finančnú podporu môžu žiadať obce a vyššie územné celky, občianske združenia a neziskové organizácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť, rozvojové regionálne agentúry, slovenské časti euroregiónov a európske zoskupenia územnej spolupráce. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti o dotácie spolu so všetkými povinnými prílohami do 16. januára 2020.

Finančne budú podporené projekty okresov, ktoré budú zamerané napríklad na rozvoj cestovného ruchu, kultúry, pôdohospodárstva, ochranu prírody, ako aj na tvorbu pracovných miest, rozvoj ľudských zdrojov či na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovanie prípravy detí a mladých dospelých na trh práce.

Žiadosť je možné podať do elektronickej schránky, poštou alebo osobne do podateľne ÚPVII. K žiadosti musí byť priložený popis projektu, plán aktivít projekt a jeho rozpočet, ako aj plán činnosti v oblasti regionálneho rozvoja na príslušný rozpočtový rok, čestné vyhlásenie a súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov. Ak bude žiadateľ projekt realizovať v partnerstve, súčasťou musí byť aj vyhlásenie o partnerstve. Výzva na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020 je zverejnená na stránke úradu: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/regionalny-rozvoj/vyzva-na-podporu-regionalneho-rozvoja/.

Tento rok bolo v rámci rovnakej výzvy podporených 35 projektov, najúspešnejšími žiadateľmi boli obce a mestá. Podporené boli predovšetkým projekty, ktoré zohľadňovali špecifiká daného regiónu, či už prírodné, kultúrne a materiálne. Dotácie putovali napríklad na oživenie tradičných remesiel na Zemplíne,  revitalizáciu prírodnej lokality Beňatinské jazero ako nástroja regionálneho rozvoja obce Beňatina, revitalizáciu kultúrnej pamiatky premonštráckeho kláštora v Jasove alebo  na  nastavenie integrovaného participatívneho systému riadenia v Nitrianskom samosprávnom kraji.


Zdroj: nro.vicepremier.gov.sk

Aktuálne nástroje na podporu podnikateľov v najmenej rozvinutých okresoch

Semináre v Banskej Bystrici a v Prešove na tému „Aktuálne nástroje na podporu podnikateľov v najmenej rozvinutých okresoch (NRO)“.
Slovenska agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovalo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) v dňoch 3. a 4. decembra 2019 sériu seminárov v Banskej Bystrici a Prešove. Ústrednou témou boli aktuálnej nástroje podpory podnikateľskej aktivity v tzv. najmenej rozvinutých okresoch (NRO) Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. V rámci seminárov sa prezentujúci z MH SR a SARIO venovali finančným formám podpory podnikateľov (schéma investičnej pomoci, R&D odpočet na výskum a vývoj a aktuálne výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie), ale aj nefinančným možnostiam podpory (služby SARIO na podporu investícií a exportu).
 
Seminárov sa zúčastnilo 74 starostov, primátorov a zástupcov žúp, výborov pre rozvoj NRO a centier podpory regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom podujatia  bolo informovať publikum o rôznych formách podpory a poskytnúť informácie, ktoré môžu títo predstavitelia ďalej sprostredkovať podnikateľom pôsobiacim v jednotlivých NRO.

Zdroj: sario.sk

Debnička NOVOHRAD

Debničkový model patrí k najobľúbenejším spôsobom ako sa dostať k čerstvým lokálnym a sezónnym produktom od domácich farmárov priamo domov.
Utorok prebieha uzatváranie objednávok pre okresy Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš. Vo štvrtok zabezpečujú rozvoz, prípadne je možné debničku prevziať priamo v kamennej predajni v Mestskej tržnici.

Ďalšie informácie o regionálnej značke NOVOHRAD nájdete na stránke debnickanovohrad.sk.

Regionálny produkt NOVOHRAD

V rámci spolupráce s organizáciou Región Neogradiensis z.p.o. aj v našom okrese máme certifikované výrobky „Regionálny produkt Novohrad”. Značka Regionálny produkt NOVOHRAD je grafické označovanie regionálnych produktov, služieb a podujatí. Zámerom je dotvoriť regionálnu identitu, propagovať a zviditeľniť región.
Vo výzve č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky NOVOHRAD uspeli ďalší 2 výrobcovia/remeselníci z okresu Veľký Krtíš:

Farma lavella (lavella, s. r. o.)
- syry z kozieho a kravského mlieka.

Movino, spol. s. r. o.
- akostné odrodové víno.

Ďalšie informácie o regionálnej značke NOVOHRAD nájdete na stránke produktnovohrad.sk.

Na rozvoj okresu Veľký Krtíš vláda schválila viac ako 1800-tisíc eur

Sumu viac ako 800-tisíc eur schválila vláda pod vedením Petra Pellegriniho na regionálnu pomoc pre projekty v okrese Veľký Krtíš. Najväčšia časť –  500-tisíc eur, pôjde nemocnici vo Veľkom Krtíši na zakúpenie CT prístroja, ktorý budú využívať obyvatelia celého okresu. Kabinet o tom rozhodol na výjazdovom rokovaní vo Veľkom Krtíši vo štvrtok 20. novembra 2019.

Vláda schválila navýšenie dotácie pre mesto aj na rekonštrukciu krytej plavárne. Ako spresnil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, spolu vo výške 200-tisíc eur a ďalších 100-tisíc eur poputuje na obnovu tamojšieho kultúrneho domu. Menšia podpora má smerovať aj na vybudovanie detského ihriska na sídlisku vo Veľkom Krtíši a na rekonštrukciu a premiestnenie súsošia Nový život. Obec Slovenské Ďarmoty, kde sa konalo výjazdové rokovanie vlády, dostane 100-tisíc eur na rekonštrukciu a dobudovanie športovej infraštruktúry. „Pôvodne vyčlenená pomoc vo výške viac ako jeden milión eur smeruje na podporu 72 projektov miest, obcí, cirkví a neziskových organizácií v okrese Veľký Krtíš, povedal vicepremiér.

Nezamestnanosť vo veľkom Krtíši rapídne klesla na 5,7 percenta

Celkovo 1311 nových pracovných miest sa podarilo vytvoriť v okrese za posledné tri roky od spustenia akčného plánu jeho rozvoja. Informovali o tom predstavitelia vlády SR s tým, že pôvodný plán rátal len s 822 miestami. „Okres Veľký Krtíš hodnotím ako mimoriadne pozitívny príbeh. V čase, keď sa schvaľoval akčný plán, bola miera nezamestnanosti 14,4 percenta. Cieľom bolo, aby klesla na 10,6 percenta do roku 2020. Faktom je, že klesla k dnešnému dňu na 5,7 percenta,“ zdôraznil podpredseda vlády Richard Raši. Spomenul tiež, že len za posledný rok klesla o dve percentá, kým na celom Slovensku to bolo iba o 0,3 percenta.

Podľa primátora Veľkého Krtíša Dalibora Surkoša je aktuálna priaznivá situácia okresu výsledkom pomoci z akčného plánu, ale aj zlepšenia ekonomiky Slovenska i celej Európy. „Aj ku nám prišli firmy, ktoré sú napojené na automobilový priemysel. Zamestnávajú ľudí a otázne už je len to, či tí, ktorí ešte sú na úrade práce, majú chuť pracovať a budeme ich vedieť zamestnať,“ poznamenal primátor.

Zlepšenie ekonomickej situácie okresu sa podľa neho odrazilo aj na cene nehnuteľností vo Veľkom Krtíši, ktoré v porovnaní s minulosťou podstatne stúpli. „Samozrejme, mzda v našom okrese je prispôsobená podmienkam zamestnávateľov, ktorí vedia, na akom území sa nachádzajú,“ podotkol Surkoš. Podľa jeho slov však verí, že sa postupne bude zvyšovať.

Veľkokrtíšska nemocnica má vďaka regionálnemu príspevku nové sanitky

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. vo Veľkom Krtíši rozšírila vďaka regionálnemu príspevku v celkovej výške 80 000 eur vozový park o dve sanitné vozidlá. Obstaranie sanitiek prispelo k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti a zvýšeniu životných podmienok obyvateľov okresu Veľký Krtíš. Nemocnica vďaka zakúpeným vozidlám vykonáva prevozy svojich klientov a zabezpečuje prevoz imobilných pacientov na rôzne špecializované vyšetrenia a iné.

Na ekologickejšie vykurovanie domácností poputuje 35 miliónov eur

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu za 30 miliónov eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia na výmenu starých kotlov na tuhé palivov domácnostiach za ekologickejšie. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu 35 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú v prvej etape vyššie územné celky či štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Tí predložia projekty, ktorými sa zaistí efektívny systém výmeny kotlov v domácnostiach. Prvé kotly do domácností by sa tak mohli distribuovať už v prvom polroku 2020.


Zdroj: minzp.sk

Európska komisia a Svetová banka pomôže s rozvojom banskobystrického kraja

Po prešovskom experti zo Svetovej banky a eurokomisie podporia rast v aj banskobystrickom kraji. Iniciatíva Catching-up regions župe pomôže s rozvojom dopravy, školstva, sociálnej starostlivosti a inovácií. Experti Svetovej banky, Európskej komisie a odborníci zo Slovenska budú najbližší rok pracovať na lepšej uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), vytvorení základov integrovaného dopravného systému, rozvoji sociálnych služieb pre seniorov a vytvorení inovačného zázemia pre firmy. Tieto štyri témy sú súčasťou iniciatívy s názvom Dobiehajúce regióny, ktorú v roku 2015 spustila Európska komisia. (Catching-up regions). V stredu 18. septembra sa do realizačnej fázy posunula aj v Banskej Bystrici. Medzi dobiehajúce regióny Komisia radí tie, ktorých HDP na obyvateľa je nižšie ako 50 percent únijného priemeru, alebo aj bohatšie regióny, ktoré ale dlhodobo bojujú so stagnujúcim hospodárskym rastom. Pilotným projektom v rámci iniciatívy na Slovensku bola pomoc Prešovskému samosprávnemu kraju. Ten si už v rámci nej vytvoril vlastný akčný plán zameraný na odborne vzdelávanie, inovácie a energetickú efektívnosť budov. V polovici roku 2019 tiež vznikla správa, ktorá pomenúva hlavné problémy brzdiace kraj.

Kvalitné služby pre seniorov

Zástupcovia medzinárodných inštitúcií, samosprávneho kraja, Úradu vlády a ministerstiev sa dohodli na konkrétnych krokoch, ktoré sa budú v najbližších mesiacoch v jednotlivých oblastiach realizovať. „Máme pripravený kvalitný tím, ktorý bude spolu s medzinárodnými expertmi intenzívne pracovať na riešeniach v doprave, strednom odbornom školstve, starostlivosti o seniorov a podpore inovácií. Verím, že výsledkom tejto spolupráce bude v každej z oblastí zoznam konkrétnych projektov, ktoré pomôžu obyvateľom nášho kraja,“ povedal TASR k cieľom iniciatívy predseda BBSK Ján Lunter. Hlavný expert Svetovej banky na územný rozvoj Paul Kriss predstavil ďalšie kroky. „V každej oblasti máme stanovené aktivity, ktoré nás posúvajú k cieľu podporiť rozvoj Banskobystrického kraja. V doprave sa pozrieme na to, ako v kraji fungujú autobusové linky. Pre prepájanie škôl a firiem musíme najskôr porozumieť tomu, aké očakávania majú obe strany a aké vidia problémy. V sociálnych službách budeme pracovať s obcami na tom, aby sme našli funkčný model spolupráce pri zabezpečení kvalitných služieb pre seniorov,“ uviedol.

Každý región potrebuje osobitný prístup

Na rokovaní v Banskej Bystrici sa zúčastnili aj zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, ktorý začal už druhú etapu iniciatívy. „Naša skúsenosť ukazuje, že každý európsky región si vyžaduje osobitý prístup a riešenia prispôsobené na mieru miestnym potrebám. Pri hľadaní riešení pre Banskobystrický kraj sa vieme oprieť nielen o naše skúsenosti s rozvojom regiónov v Európe, ale aj o skúsenosti partnerov zo Svetovej banky,“ zhodnotil Andreas von Busch z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie. Dobiehajúce regióny sú iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom – na podporu rastu a inovácií v nich, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií. Iniciatívu od roku 2015 realizuje Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou. Pilotne bola realizovaná vo viacerých regiónoch Poľska a Rumunska, na Slovensku sa do nej v roku 2018 zapojil Prešovský samosprávny kraj a v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj.


Zdroj: euractiv.sk

Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2020

Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebospolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v okrese dôležité pre realizáciu opatrení akčného plánu a ktoré nie sú financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou s cieľom zostavenia zoznamu aktivít a projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán najmenej rozvinutého okresu so začiatkom realizácie v roku 2020.Zdroj: nro.vicepremier.gov.sk

 

Metodika prípravy návrhu ročných priorít v znení Dodatku č.2

Dňa 22.8.2019 nadobudol účinnosť Dodatok č. 2 k Metodike prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu najmenej rozvinutého okresu. Hlavným cieľom predmetného dodatku je zjednodušenie čerpania regionálneho príspevku vďaka tomu, že pri príprave zoznamu projektov ročných priorít na posledný rok realizácie akčného plánu nebude výška disponibilných finančných prostriedkov členená na prioritné oblasti tak, aby mohol byť dočerpaný celý disponibilný zostatok regionálneho príspevku určený pre daný okres. 

Metodika prípravy návrhu ročných priorít v znení Dodatku č.2

Dodatok č.2 k  M RPZdroj: nro.vicepremier.gov.sk

 

Odbor podpory regionálneho rozvoja absolvoval v okresoch pracovné  stretnutie k zefektívneniu čerpania regionálneho príspevku

Dňa 13.08.2019 sa uskutočnilo v poradí už druhé pracovné stretnutie riaditeľov Centier podpory regionálneho rozvoja. Stretnutia sa zúčastnili  pracovníci odboru podpory regionálneho rozvoja Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, riaditelia Centier podpory regionálneho rozvoja. V teoretickej časti pracovného stretnutia pracovníci ÚPVII SR informovali o výsledkoch monitoringu Akčných plánov, usmerňovali a diskutovali o najčastejších nedostatkoch, zároveň opätovne prezentovali porovnanie úspešnosti čerpania jednotlivých okresov s cieľom poukázania na nedostatky a s výzvou na zabezpečenie jeho zefektívnenia. Riaditeľka odboru podpory regionálneho rozvoja v závere informovala o zmene metodiky prípravy ročných priorít na rok 2020, ktorým zjednoduší čerpanie regionálneho príspevku v poslednom roku realizácie Akčného plánu.

Druhou časťou programu bola prehliadka zrealizovaných projektov podporených z regionálneho príspevku. V rámci prehliadky účastníci stretnutia navštívili novovybudovanú mestskú tržnicu a zrekonštruované kultúrne stredisko vo Fiľakove. V okrese Poltár bola prezentovaná Spojená škola v Poltári, v ktorej sa vďaka podpore z regionálneho príspevku zmodernizovala autoškola pre študentov Spojenej školy a do vozového parku školy pribudol nový traktor s úpravou na dvojité ovládanie. Pracovné stretnutie ukončila prehliadka areálu priemyselného parku, v ktorom vďaka regionálnemu príspevku dôjde k asanovaniu schátraných budov bývalej sklárne a prezentácia činnosti novovzniknutého obecného podniku v Utekáči.

 

V prvej polovici programového obdobia Slovensko vyčerpalo štvrtinu eurofondov

Najnižšie čerpanie je v cezhraničných programoch, regionálnom operačnom programe a programe určenom pre vedu a výskum. Slovensko dosiahlo k 30. júnu 2019 za všetky fondy na programové obdobie 2014 až 2020 čerpanie na národnej úrovni 3,82 miliardy eur, čo predstavuje 24,92 percent z celkovej alokácie. TASR o tom informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v súvislosti s implementáciou európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ako vyplýva z údajov Európskej komisie o stave čerpania v jednotlivých členských krajinách, pomalšie ako Slovensko v celej Únii čerpajú iba tri krajiny – Španielsko, Taliansko a Chorvátsko.

Ako vyzerá čerpanie vo fondoch a programoch?

Riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku sprístupnili k 30. júnu financie vo výške 15,77 miliardy eur, čo je 103,05 percenta z celkovej alokácie. Za prvý polrok boli zazmluvnené prostriedky v objeme 9,23 miliardy eur, čo predstavuje 60,17 percenta z celkovej alokácie. K polroku tohto roka napríklad z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka bolo čerpaných 44,6 percenta a zakontrahovaných je 65,9 percent prostriedkov, z Kohézneho fondu bolo čerpanie na úrovni 35,2 percenta a zakontrahovanie 72,3 percent. Prostriedky z Európskeho sociálneho fondu sa čerpali na 29,4 percenta a zakontrahované boli na 74,2 percent, zatiaľ čo v prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu bolo čerpanie 6,8 percenta a kontrahovanie 11,1 percent. Z alokácie bolo priebežne najväčšie čerpanie v Programe rozvoja vidieka (44,56 percent), potom v operačnom programe (OP) Technická pomoc (43,85 percent), na treťom mieste v PS INTERACT III (34,46 percent) a na štvrtom v OP Integrovaná infraštruktúra (33,73 percent).

Problémové programy

Naopak, problémy s čerpaním majú hlavne OP Výskum a inovácie (necelých 11 percent) a integrovaný regionálny operačný program určený samosprávam (takmer 13 percent, obidva údaje sú za čerpanie k 30. júnu). Obidva programy pre pomalú implementáciu fondov EÚ v predošlých rokoch prišli o niekoľko desiatok miliónov eur zo svojich alokácií. Pre čerpanie eurofondov v tomto programovom období platí pravidlo n+3. To znamená, že operačné programy musia peniaze pridelené na určitý rok minúť do najneskôr do troch rokov. Vláda preto na jeseň bude rozhodovať o tom, či sa časť peňazí z IROP presunie do programov, kde problémy s čerpaním nie sú. Rezort pôdohospodárstva, ktoré program riadi, má dovtedy prirpaviť správu o čerpaní. Pellegriniho kabinet takýmto spôsobom už v máji premiestnil medzi operačnými programami 80 miliónov eur.

Každá krajina má vlastné pravidlá


Úplne najnižší podiel alokovaných peňazí vykazujú cezhraničné programy Slovenská republika – Česká republika, kde je čerpanie na úrovni 4,52 percenta a spoločný program s Rakúskom s tromi percentami. Na pomalé čerpanie v týchto programoch malo podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka malo vplyv oneskorené nastavovanie riadiacej dokumentácie a rozdielne legislatívy v krajinách, ktoré sú súčasťou cezhraničnej spolupráce. „Nie všetky legislatívne podmienky Slovenska sa dajú aplikovať na českých, respektíve rakúskych partnerov. Z toho dôvodu bolo treba vybaviť v niektorých prípadoch výnimky zo Systému riadenia EŠIF, čo bolo časovo náročné,“ zdôvodil rezort. V programoch je nastavená dvojstupňová kontrola preto, lebo legislatíva je v každej krajine rozdielna. Prvostupňoví kontrolóri na Slovensku, v Českej republike aj v Rakúsku kontrolujú výdavky za partnerov z danej krajiny a až následne môže vedúci partner projektu predložiť žiadosť o platbu za projekt. Preto je Proces je preto o dosť dlhší. Od vzniku výdavku až po jeho konečné preplatenie v ideálnom prípade je čas približne 6 mesiacov. Rezort pôdohospodárstva tvrdí, že sa snaží túto lehotu maximálne skracovať. Ďalším problémom je podľa neho aj verejné obstarávanie, ktoré sa musí často opakovať kvôli zložitosti legislatívy. „Následne dostávame žiadosti o predĺženie realizácie projektových aktivít, ktoré majú za následok ´oneskorené´ čerpanie v rámci projektu,“ konštatovalo. „K dnešnému dňu je v rámci programu Interreg V-A SK-CZ na prvom stupni kontroly predložených viac ako 14 miliónov eur, schválených už viac ako 7 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-AT je predložených na prvom stupni kontroly takmer 9 miliónov eur a schválené sú takmer 4 milióny eur. Tieto čísla by sa postupne v najbližších mesiacoch mali prejaviť aj v celkovom čerpaní za programy,“ uzatvára MPRV SR.

O BUDÚCOM OBDOBÍ V SEPTEMBRI


Úrad pod vedením Richarda Rašiho má tiež na starosti prípravu nového programového obdobia, ktoré odštartuje v roku 2021. „Predbežný termín stretnutia je naplánovaný na september 2019,“ reagoval úrad na otázku TASR, kedy sa majú predbežne stretnúť predstavitelia SR s novou Európskou komisiou, aby sa doriešilo nastavenie nového programového obdobia. Ako vyplýva z návrhu Komisie, oproti súčasnému obdobiu bude mať Slovensko k dispozícii o štvrtinu menej peňazí, teda 13,3 miliardy eur. Súčasne s rozhovormi o novej partnerskej dohode budú prebiehať aj rokovania o celkovom únijnom rozpočte. Jednotlivé národné alokácie, vrátane tej slovenskej, sa tak ešte môžu zmeniť.


Zdroj: euractiv.sk

ÚPVII organizoval pracovné stretnutie centier podpory k monitoringu čerpania regionálneho príspevku

Odbor podpory regionálneho rozvoja zorganizovalo dňa 3.7.2019 pracovné stretnutie riaditeľov centier podpory regionálneho rozvoja najmenej rozvinutých okresov. Predmetom stretnutia bol monitoring čerpania regionálneho príspevku a porovanie úspešnosti čerpania jednotlivých okresov s cieľom poukázania na jeho zefektívnenie. 

Na stretnutí boli riaditelia okrem iného informovaní aj o vládou schválenom návrhu zmien ročných priorít na rok 2019, najčastejších pochybeniach pri tvorbe žiadostí o RP, lehotách na predkladanie dokumentácie verejného obstarávania a potrebe zabezpečenia publicity realizovaných projektov financovaných z regionálneho príspevku. Stretnutia sa budú pravidelne opakovať s cieľom zabezpečenia informovanosti v okresoch a zvýšenia čerpania regionálneho príspevku.  


REGIONÁLNY PRODUKT - NOVOHRAD

Cieľom vytvorenia regionálneho značenia produktov, služieb a podujatí je propagácia regiónu, zachovanie tradičných výrobkov a v neposlednom rade zlepšenie ekonomickej situácie daného regiónu. Zmyslom regionálnej značky je podpora rozvoja územia a zvýšenie vedomia o regionálne produkty, ktoré sú zárukou kvality.

Značka „Regionálny produkt NOVOHRAD“ sa udeľuje fyzickým a právnickým osobám, ktoré realizujú výrobu, poskytujú službu alebo organizujú podujatia spĺňajúce stanovené kritéria pre udeľovanie značky. Regionálna značka svojim potenciálnym žiadateľom zaručuje spoluprácu doma i za hranicami Novohradu, spoluprácu s inými regiónmi a účasť na prominentných akciách po celom území Slovenskej republiky.

V súčasnosti majú certifikovaných 45 produktov. Medzi úspešnými držiteľmi certifikátov sa nachádzajú aj 5 výrobcovia z okresu Veľký Krtíš:

  • ĽUBICA MITTEROVÁ – Želovce

          Príprava medovníkov, ktoré sú zdobené cukrovou polevou farebnou potravinárskymi farbami s použitím zdobiaceho vrecúška a štetcov.   

  • VÍNO NATURAL DOMIN&KUŠICKÝ, s.r.o. – Veľký Krtíš

          Výroba certifikovaného biovína bez chémie a pridaných aromatických látok.  

  • MIROSLAV KUKUČKA - REMESELNÝ DOM – Modrý Kameň

          Výroba drevených výrobkov pomocou klasickej techniky drevorezby. Povrchovo sa upravujú kolorovaním, morením, natieraním olejmi, voskami a rôznymi lakmi.  

  • Ing.PAVEL KOVÁČ – Želovce

          Výroba lahodného alkoholického nápoja – slovenskej medoviny. Vyrába sa z medu a vody. Obsahuje veľa vitamínov a minerálnych látok. Je čisto prírodný produkt.  

  • GABRIEL ORAVEC, GA – BOR – Želovce

          Výroba vína z čiernych ríbezlí s medom, ktoré sa dosládzajú repkovým medom pri kvasení.

Držiteľom certifikátu prislúchajú mnohé pozitíva. Regionálna značka predstavuje možnosť stať sa súčasťou identity Novohradu. Netreba sa báť nových výziev. Je potrebné využiť príležitosti zviditeľniť sa. V prípade záujmu naše centrum usmerní potenciálnych uchádzačov o certifikát. Tešíme sa na spoluprácu.

Aktuálny zoznam certifikovaných výrobcov Novohrad, nájdete TU!

Vláda schválila 223 projektov v 16 najmenej rozvinutých okresoch

Vláda schválila 223 projektov v 16 najmenej rozvinutých okresoch Slovenska za vyše 14 miliónov eur. Vznikne tak vyše 400 priamo a 100 nepriamo vytvorených pracovných miest. Povedal to v stredu vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) po rokovaní vlády.

Kabinet schválil materiál Návrh zmien schválených ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice-okolie, Lučenec, Medzilaborce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou na rok 2019 z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

„Na podporu podnikateľského sektora je zameraných 80 projektov alebo 50 projektov je v rámci rozvoja cestového ruchu, 10 projektov sa týka rôznych sociálnych služieb, 20 projektov je určených na skvalitnenie vzdelávacieho procesu,“ priblížil Raši s tým, že najmenej rozvinuté regióny patria od 1. januára pod ÚPVII. Okresy si aktualizovali priority na rok 2019.

Vicepremiér Raši má podľa schváleného uznesenia poskytnúť financie v rámci regionálneho príspevku podľa doplneného zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z tohto príspevku.Zdroj: nro.vicepremier.gov.sk