AKTUALITY:

Na ekologickejšie vykurovanie domácností poputuje 35 miliónov eur

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu za 30 miliónov eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia na výmenu starých kotlov na tuhé palivov domácnostiach za ekologickejšie. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu 35 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú v prvej etape vyššie územné celky či štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Tí predložia projekty, ktorými sa zaistí efektívny systém výmeny kotlov v domácnostiach. Prvé kotly do domácností by sa tak mohli distribuovať už v prvom polroku 2020.


Zdroj: minzp.sk

Európska komisia a Svetová banka pomôže s rozvojom banskobystrického kraja

Po prešovskom experti zo Svetovej banky a eurokomisie podporia rast v aj banskobystrickom kraji. Iniciatíva Catching-up regions župe pomôže s rozvojom dopravy, školstva, sociálnej starostlivosti a inovácií. Experti Svetovej banky, Európskej komisie a odborníci zo Slovenska budú najbližší rok pracovať na lepšej uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), vytvorení základov integrovaného dopravného systému, rozvoji sociálnych služieb pre seniorov a vytvorení inovačného zázemia pre firmy. Tieto štyri témy sú súčasťou iniciatívy s názvom Dobiehajúce regióny, ktorú v roku 2015 spustila Európska komisia. (Catching-up regions). V stredu 18. septembra sa do realizačnej fázy posunula aj v Banskej Bystrici. Medzi dobiehajúce regióny Komisia radí tie, ktorých HDP na obyvateľa je nižšie ako 50 percent únijného priemeru, alebo aj bohatšie regióny, ktoré ale dlhodobo bojujú so stagnujúcim hospodárskym rastom. Pilotným projektom v rámci iniciatívy na Slovensku bola pomoc Prešovskému samosprávnemu kraju. Ten si už v rámci nej vytvoril vlastný akčný plán zameraný na odborne vzdelávanie, inovácie a energetickú efektívnosť budov. V polovici roku 2019 tiež vznikla správa, ktorá pomenúva hlavné problémy brzdiace kraj.

Kvalitné služby pre seniorov

Zástupcovia medzinárodných inštitúcií, samosprávneho kraja, Úradu vlády a ministerstiev sa dohodli na konkrétnych krokoch, ktoré sa budú v najbližších mesiacoch v jednotlivých oblastiach realizovať. „Máme pripravený kvalitný tím, ktorý bude spolu s medzinárodnými expertmi intenzívne pracovať na riešeniach v doprave, strednom odbornom školstve, starostlivosti o seniorov a podpore inovácií. Verím, že výsledkom tejto spolupráce bude v každej z oblastí zoznam konkrétnych projektov, ktoré pomôžu obyvateľom nášho kraja,“ povedal TASR k cieľom iniciatívy predseda BBSK Ján Lunter. Hlavný expert Svetovej banky na územný rozvoj Paul Kriss predstavil ďalšie kroky. „V každej oblasti máme stanovené aktivity, ktoré nás posúvajú k cieľu podporiť rozvoj Banskobystrického kraja. V doprave sa pozrieme na to, ako v kraji fungujú autobusové linky. Pre prepájanie škôl a firiem musíme najskôr porozumieť tomu, aké očakávania majú obe strany a aké vidia problémy. V sociálnych službách budeme pracovať s obcami na tom, aby sme našli funkčný model spolupráce pri zabezpečení kvalitných služieb pre seniorov,“ uviedol.

Každý región potrebuje osobitný prístup

Na rokovaní v Banskej Bystrici sa zúčastnili aj zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, ktorý začal už druhú etapu iniciatívy. „Naša skúsenosť ukazuje, že každý európsky región si vyžaduje osobitý prístup a riešenia prispôsobené na mieru miestnym potrebám. Pri hľadaní riešení pre Banskobystrický kraj sa vieme oprieť nielen o naše skúsenosti s rozvojom regiónov v Európe, ale aj o skúsenosti partnerov zo Svetovej banky,“ zhodnotil Andreas von Busch z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie. Dobiehajúce regióny sú iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom – na podporu rastu a inovácií v nich, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií. Iniciatívu od roku 2015 realizuje Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou. Pilotne bola realizovaná vo viacerých regiónoch Poľska a Rumunska, na Slovensku sa do nej v roku 2018 zapojil Prešovský samosprávny kraj a v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj.


Zdroj: euractiv.sk

Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2020

Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebospolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v okrese dôležité pre realizáciu opatrení akčného plánu a ktoré nie sú financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou s cieľom zostavenia zoznamu aktivít a projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán najmenej rozvinutého okresu so začiatkom realizácie v roku 2020.Zdroj: nro.vicepremier.gov.sk

 

Metodika prípravy návrhu ročných priorít v znení Dodatku č.2

Dňa 22.8.2019 nadobudol účinnosť Dodatok č. 2 k Metodike prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu najmenej rozvinutého okresu. Hlavným cieľom predmetného dodatku je zjednodušenie čerpania regionálneho príspevku vďaka tomu, že pri príprave zoznamu projektov ročných priorít na posledný rok realizácie akčného plánu nebude výška disponibilných finančných prostriedkov členená na prioritné oblasti tak, aby mohol byť dočerpaný celý disponibilný zostatok regionálneho príspevku určený pre daný okres. 

Metodika prípravy návrhu ročných priorít v znení Dodatku č.2

Dodatok č.2 k  M RPZdroj: nro.vicepremier.gov.sk

 

Odbor podpory regionálneho rozvoja absolvoval v okresoch pracovné  stretnutie k zefektívneniu čerpania regionálneho príspevku

Dňa 13.08.2019 sa uskutočnilo v poradí už druhé pracovné stretnutie riaditeľov Centier podpory regionálneho rozvoja. Stretnutia sa zúčastnili  pracovníci odboru podpory regionálneho rozvoja Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, riaditelia Centier podpory regionálneho rozvoja. V teoretickej časti pracovného stretnutia pracovníci ÚPVII SR informovali o výsledkoch monitoringu Akčných plánov, usmerňovali a diskutovali o najčastejších nedostatkoch, zároveň opätovne prezentovali porovnanie úspešnosti čerpania jednotlivých okresov s cieľom poukázania na nedostatky a s výzvou na zabezpečenie jeho zefektívnenia. Riaditeľka odboru podpory regionálneho rozvoja v závere informovala o zmene metodiky prípravy ročných priorít na rok 2020, ktorým zjednoduší čerpanie regionálneho príspevku v poslednom roku realizácie Akčného plánu.

Druhou časťou programu bola prehliadka zrealizovaných projektov podporených z regionálneho príspevku. V rámci prehliadky účastníci stretnutia navštívili novovybudovanú mestskú tržnicu a zrekonštruované kultúrne stredisko vo Fiľakove. V okrese Poltár bola prezentovaná Spojená škola v Poltári, v ktorej sa vďaka podpore z regionálneho príspevku zmodernizovala autoškola pre študentov Spojenej školy a do vozového parku školy pribudol nový traktor s úpravou na dvojité ovládanie. Pracovné stretnutie ukončila prehliadka areálu priemyselného parku, v ktorom vďaka regionálnemu príspevku dôjde k asanovaniu schátraných budov bývalej sklárne a prezentácia činnosti novovzniknutého obecného podniku v Utekáči.

 

V prvej polovici programového obdobia Slovensko vyčerpalo štvrtinu eurofondov

Najnižšie čerpanie je v cezhraničných programoch, regionálnom operačnom programe a programe určenom pre vedu a výskum. Slovensko dosiahlo k 30. júnu 2019 za všetky fondy na programové obdobie 2014 až 2020 čerpanie na národnej úrovni 3,82 miliardy eur, čo predstavuje 24,92 percent z celkovej alokácie. TASR o tom informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v súvislosti s implementáciou európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ako vyplýva z údajov Európskej komisie o stave čerpania v jednotlivých členských krajinách, pomalšie ako Slovensko v celej Únii čerpajú iba tri krajiny – Španielsko, Taliansko a Chorvátsko.

Ako vyzerá čerpanie vo fondoch a programoch?

Riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku sprístupnili k 30. júnu financie vo výške 15,77 miliardy eur, čo je 103,05 percenta z celkovej alokácie. Za prvý polrok boli zazmluvnené prostriedky v objeme 9,23 miliardy eur, čo predstavuje 60,17 percenta z celkovej alokácie. K polroku tohto roka napríklad z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka bolo čerpaných 44,6 percenta a zakontrahovaných je 65,9 percent prostriedkov, z Kohézneho fondu bolo čerpanie na úrovni 35,2 percenta a zakontrahovanie 72,3 percent. Prostriedky z Európskeho sociálneho fondu sa čerpali na 29,4 percenta a zakontrahované boli na 74,2 percent, zatiaľ čo v prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu bolo čerpanie 6,8 percenta a kontrahovanie 11,1 percent. Z alokácie bolo priebežne najväčšie čerpanie v Programe rozvoja vidieka (44,56 percent), potom v operačnom programe (OP) Technická pomoc (43,85 percent), na treťom mieste v PS INTERACT III (34,46 percent) a na štvrtom v OP Integrovaná infraštruktúra (33,73 percent).

Problémové programy

Naopak, problémy s čerpaním majú hlavne OP Výskum a inovácie (necelých 11 percent) a integrovaný regionálny operačný program určený samosprávam (takmer 13 percent, obidva údaje sú za čerpanie k 30. júnu). Obidva programy pre pomalú implementáciu fondov EÚ v predošlých rokoch prišli o niekoľko desiatok miliónov eur zo svojich alokácií. Pre čerpanie eurofondov v tomto programovom období platí pravidlo n+3. To znamená, že operačné programy musia peniaze pridelené na určitý rok minúť do najneskôr do troch rokov. Vláda preto na jeseň bude rozhodovať o tom, či sa časť peňazí z IROP presunie do programov, kde problémy s čerpaním nie sú. Rezort pôdohospodárstva, ktoré program riadi, má dovtedy prirpaviť správu o čerpaní. Pellegriniho kabinet takýmto spôsobom už v máji premiestnil medzi operačnými programami 80 miliónov eur.

Každá krajina má vlastné pravidlá


Úplne najnižší podiel alokovaných peňazí vykazujú cezhraničné programy Slovenská republika – Česká republika, kde je čerpanie na úrovni 4,52 percenta a spoločný program s Rakúskom s tromi percentami. Na pomalé čerpanie v týchto programoch malo podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka malo vplyv oneskorené nastavovanie riadiacej dokumentácie a rozdielne legislatívy v krajinách, ktoré sú súčasťou cezhraničnej spolupráce. „Nie všetky legislatívne podmienky Slovenska sa dajú aplikovať na českých, respektíve rakúskych partnerov. Z toho dôvodu bolo treba vybaviť v niektorých prípadoch výnimky zo Systému riadenia EŠIF, čo bolo časovo náročné,“ zdôvodil rezort. V programoch je nastavená dvojstupňová kontrola preto, lebo legislatíva je v každej krajine rozdielna. Prvostupňoví kontrolóri na Slovensku, v Českej republike aj v Rakúsku kontrolujú výdavky za partnerov z danej krajiny a až následne môže vedúci partner projektu predložiť žiadosť o platbu za projekt. Preto je Proces je preto o dosť dlhší. Od vzniku výdavku až po jeho konečné preplatenie v ideálnom prípade je čas približne 6 mesiacov. Rezort pôdohospodárstva tvrdí, že sa snaží túto lehotu maximálne skracovať. Ďalším problémom je podľa neho aj verejné obstarávanie, ktoré sa musí často opakovať kvôli zložitosti legislatívy. „Následne dostávame žiadosti o predĺženie realizácie projektových aktivít, ktoré majú za následok ´oneskorené´ čerpanie v rámci projektu,“ konštatovalo. „K dnešnému dňu je v rámci programu Interreg V-A SK-CZ na prvom stupni kontroly predložených viac ako 14 miliónov eur, schválených už viac ako 7 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-AT je predložených na prvom stupni kontroly takmer 9 miliónov eur a schválené sú takmer 4 milióny eur. Tieto čísla by sa postupne v najbližších mesiacoch mali prejaviť aj v celkovom čerpaní za programy,“ uzatvára MPRV SR.

O BUDÚCOM OBDOBÍ V SEPTEMBRI


Úrad pod vedením Richarda Rašiho má tiež na starosti prípravu nového programového obdobia, ktoré odštartuje v roku 2021. „Predbežný termín stretnutia je naplánovaný na september 2019,“ reagoval úrad na otázku TASR, kedy sa majú predbežne stretnúť predstavitelia SR s novou Európskou komisiou, aby sa doriešilo nastavenie nového programového obdobia. Ako vyplýva z návrhu Komisie, oproti súčasnému obdobiu bude mať Slovensko k dispozícii o štvrtinu menej peňazí, teda 13,3 miliardy eur. Súčasne s rozhovormi o novej partnerskej dohode budú prebiehať aj rokovania o celkovom únijnom rozpočte. Jednotlivé národné alokácie, vrátane tej slovenskej, sa tak ešte môžu zmeniť.


Zdroj: euractiv.sk

ÚPVII organizoval pracovné stretnutie centier podpory k monitoringu čerpania regionálneho príspevku

Odbor podpory regionálneho rozvoja zorganizovalo dňa 3.7.2019 pracovné stretnutie riaditeľov centier podpory regionálneho rozvoja najmenej rozvinutých okresov. Predmetom stretnutia bol monitoring čerpania regionálneho príspevku a porovanie úspešnosti čerpania jednotlivých okresov s cieľom poukázania na jeho zefektívnenie. 

Na stretnutí boli riaditelia okrem iného informovaní aj o vládou schválenom návrhu zmien ročných priorít na rok 2019, najčastejších pochybeniach pri tvorbe žiadostí o RP, lehotách na predkladanie dokumentácie verejného obstarávania a potrebe zabezpečenia publicity realizovaných projektov financovaných z regionálneho príspevku. Stretnutia sa budú pravidelne opakovať s cieľom zabezpečenia informovanosti v okresoch a zvýšenia čerpania regionálneho príspevku.  


 

Vláda schválila 223 projektov v 16 najmenej rozvinutých okresoch

Vláda schválila 223 projektov v 16 najmenej rozvinutých okresoch Slovenska za vyše 14 miliónov eur. Vznikne tak vyše 400 priamo a 100 nepriamo vytvorených pracovných miest. Povedal to v stredu vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) po rokovaní vlády.

Kabinet schválil materiál Návrh zmien schválených ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice-okolie, Lučenec, Medzilaborce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou na rok 2019 z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

„Na podporu podnikateľského sektora je zameraných 80 projektov alebo 50 projektov je v rámci rozvoja cestového ruchu, 10 projektov sa týka rôznych sociálnych služieb, 20 projektov je určených na skvalitnenie vzdelávacieho procesu,“ priblížil Raši s tým, že najmenej rozvinuté regióny patria od 1. januára pod ÚPVII. Okresy si aktualizovali priority na rok 2019.

Vicepremiér Raši má podľa schváleného uznesenia poskytnúť financie v rámci regionálneho príspevku podľa doplneného zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z tohto príspevku.Zdroj: nro.vicepremier.gov.sk